Zakopane, Małopolskie

Obiekt | 485 250 zł | 92,40 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 485 250 zł
 • Miasto: Zakopane
 • Powierzchnia: 92,40 m2
 • Województwo: Małopolskie
 • Cena za m2: 5 252 zł
 • Ulica: Zamoyskiego 8
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 64 700 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 23750X55622503
 • Termin wpłaty wadium: 2019-03-10 - Co to znaczy?

Opis

Działając w trybie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U z 2018 r. poz. 1314 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zakopanem podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:
11 marca 2019 r. o godz. 10:00
przy ul. Szymony 14, w pokoju nr 302
w budynku Urzędu Skarbowego w Zakopanem (3 piętro - sala konferencyjna) odbędzie się
PIERWSZA LICYTACJA
nieruchomości położonej w Zakopanem, powiat tatrzański, województwo małopolskie składającej się z lokalu niemieszkalnego - usługowego oznaczonego nr 17, o powierzchni 92,40 m2, znajdującego się w przyziemiu w budynku wielomieszkaniowym z usługami, położonego przy ulicy Zamoyskiego nr 8 w Zakopanem (Gmina Miasto Zakopane obręb 11, powiat tatrzański, województwo małopolskie), dla której Sąd Rejonowy w Zakopanem V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW NSIZ/00027918/1. Z własnością lokalu związany jest udział 92/1120 części w nieruchomości wspólnej, tj. grunt obejmujący działkę ewidencyjną nr 55/7 obręb 11 o pow. 0,0565 ha i części wspólne budynku objęte KWNSIZ/00027901/9.
Zgodnie z zapisem Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego „ZAMOYSKIEGO” nieruchomość znajduje się w terenach zabudowy usługowej oznaczonych symbolem 10.Uh. Lokal o pow. użytkowej 92,4 m położony w przyziemiu w budynku wielomieszkaniowym, stanowi zespół pomieszczeń oznaczonych na planie nr 17/1, 17/2, 17/3, 17/4 oraz 17/5, które w części zagospodarowane są na sklep z odzieżą używaną, oraz jedno oddzielne pomieszczenie ze schodami, do którego dostęp następuje poprzez części wspólne budynku. Na chwilę obecną jedyne możliwe wejście do lokalu, w którym znajduje się sklep odbywa się od strony ulicy Zamoyskiego, przez trzy będące odrębną własnością pomieszczenia. Istnieją jednak dwie możliwości wykonania niezależnych wejść do lokalu, a to poprzez wykonanie otworu drzwiowego w jednej ze ścian znajdującej się w części wspólnej lub wykonanie bezpośredniego wejścia z zewnątrz budynku, co jednak może wymagać uzyskania odpowiednich pozwoleń. Funkcjonalność lokalu dobra, stan techniczny dobry, standard wykończenia przeciętny. Lokal znajduje się w budynku zlokalizowanym w strefie śródmiejskiej miasta Zakopane (blisko centralnej). W odległości około 1,2 - 2 km ulica Krupówki, Urząd Miasta Zakopane, Sąd, banki, dworce PKP i PKS, tereny rekreacyjne itp. Lokalizacja budynku dobra, stan techniczny dobry, funkcjonalność dobra, standard wykończenia przeciętny. Program użytkowy przyziemia: lokale nr 15, 16, 17 usługowe, parteru i piętra : lokale mieszkalne. Lokalizacja działki dobra, ze względu jednak na niewielką w stosunku do posadowionego na niej obiektu powierzchnię gruntu na chwilę obecną nieruchomość posiada wyłącznie dojścia piesze, nie ma miejsca na zaparkowanie czy postój pojazdu. Parking ogólnodostępny znajduje się bezpośrednio przed budynkiem przy ulicy Zamoyskiego.
Krajowa Administracja
Nieruchomość oszacowano na kwotę: 647.000,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści siedem tysięcy złotych 00/100)
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 75% oszacowanej wartości nieruchomości tj. kwotę 485.250,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych i 00/100).
Licytant przystępujący do licytacji winien złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowanej nieruchomości tj. 64.700,00 zł. Wadium winno być złożone w gotówce (do rąk pracownika organu egzekucyjnego), w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny (do rąk pracownika organu egzekucyjnego) lub wpłacone na konto tutejszego urzędu tj. NBP O/Kraków 32 1010 1270 0044 4413 9120 0000 ze wskazaniem celu wpłaty i oznaczenia sprawy - jednak wpływ wadium na rachunek bankowy powinien nastąpić na jeden dzień przed wyznaczonym terminem licytacji. Zwrot wadium nastąpi w formie w jakiej zostało wniesione.
Zgodnie z przepisem art. 111d § 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji W licytacji mogą również uczestniczyć osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo lub notarialnie potwierdzonym.
W terminie 14 dni przed dniem licytacji tj. od 20.02.2019 r. do 06.03.2019 r., w dni robocze w godz. od 11.00 do 14.00 (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą prowadzącą sprawę) będzie można oglądać nieruchomość. W powyższym terminie w siedzibie Urzędu Skarbowego w Zakopanem przy ulicy Szymony 14, pok. 308 będzie również można przeglądać operat szacunkowy. Bliższe informacje udzielane są telefonicznie pod nr 18 20 21578.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.
Zgodnie z art 110z § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Skargę można wnieść w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zakopanem.
Informuje się, że nabywca nieruchomości winien zadeklarować i uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych w terminie 14 dni od uprawomocnienia się postanowienia o przyznaniu własności.
Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zakopanem

Image things

Zakopane , Małopolskie

364 103 zł | 47,66 m2

 • cena: 364 103 zł
 • 7 640 za m2
Image things

Zakopane , Małopolskie

32 106 zł | 206,69 m2

 • cena: 32 106 zł
 • 155 za m2
Image things

Zakopane , Małopolskie

3 100 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 3 100 000 zł
 • 3 100 000 za m2