Wyżyce, Małopolskie

Dom | 225 086 zł | 105,59 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Bochni Przemysław Bidas


Kancelaria Komornicza w Bochni, ul. Kazmierza Wielkiego 20, 32-700 Bochniatel. (14) 614-55-03 / fax. (14) 614-55-03


Sygnatura: KM 403/17

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bochni Przemysław Bidas Kancelaria Komornicza w Bochni zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 28 marca 2019r. o godz 11:45
w sali nr 111 Sądu Rejonowego w Bochni odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

Nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym murowanym oraz budynkiem niemieszkalnym, położona w miejscowości Wyżyce, gmina Drwinia, objęta księgą wieczystą numer TR1O/00076787/5.
Nieruchomość posiada powierzchnię 6800 m². Działka o wydłużonym kształcie (prostokąt) o wymiarach długości 306 m i szerokości 22 m. Teren płaski. Działka przylega do drogi publicznej asfaltowej wjazd od strony wschodniej. Działka uzbrojona w sieć elektryczną, gazową i wodociągową. Działka nie jest ogrodzona, część niezabudowana z utwardzonym podjazdem do garażu, częściowo porośnięta trawą oraz pojedynczymi krzewami ozdobnymi, część rolna uprawiana. Zgodnie z zapisem w kartotece budynków zabudowę działki stanowi budynek mieszkalny murowany kondygnacji 1/0 z 2010r. o powierzchni zabudowy 86 m² oraz budynek niemieszkalny murowany o powierzchni zabudowy 12 m² z 1970r. Według oświadczenia dłużnika stan obecny budynku mieszkalnego osiągnięto w 2012r.
Budynek mieszkalny częściowo podpiwniczony parterowy z poddaszem użytkowym, fundamenty betonowe, konstrukcja tradycyjna murowana ściany zewnętrzne mur warstwowy z pustaka ceramicznego Max z izolacją z EPS 10 cm bez tynku zewnętrznego, ściany wewnętrzne ceramiczne, stropy żelbetowe, dach w konstrukcji drewnianej kryty dachówką. Stolarka okienna PCV, drzwiowa zewnętrzna na taras PCV, wejściowa stalowa, wewnętrzna typowa płytowa na parterze, na poddaszu stolarka drzwiowa do jednego pomieszczenia, do pozostałych brak. Powierzchnia użytkowa wynosi 105,59 m².

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 300 114,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 225 085,50 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania, tj. kwotę 30 011,40 zł w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika w Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala 19 2030 0045 1110 0000 0285 5540 najpóźniej w przeddzień licytacji.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Nieruchomości te można oglądać w dniu 14 marca 2019r. od godz. 14:00 do 14:30, zaś operat szacunkowy tych nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 20.


Komornik Sądowy

mgr Przemysław Bidas
POUCZENIE


Zgodnie z art. 767 KPC na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Skargę rozpoznaje sąd właściwy ze względu na siedzibę kancelarii komornika. Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone. Skarga może być wniesiona na urzędowym formularzu. Skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach – od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia – od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności. Skargę na zaniechanie przez komornika dokonania czynności wnosi się w terminie tygodniowym od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że czynność miała być dokonana. Skargę wnosi się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania.Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem oraz podlega opłacie sądowej w kwocie 50,00 zł. Wniesienie skargi nie wstrzymuje postepowania egzekucyjnego ani wykonania zaskarżonej czynności, chyba że sąd zawiesi postępowanie lub wstrzyma dokonanie czynności.
Image things

Kraków , Grzegórzki

252 173 zł | 2 pokoje | 37,79 m2 | Parter

  • cena: 252 173 zł
  • 6 673 za m2
Image things

Czarnochowice , Małopolskie

629 200 zł | 1,00 m2

  • cena: 629 200 zł
  • 629 200 za m2
Image things

Ryczów , Małopolskie

633 267 zł | 546,50 m2

  • cena: 633 267 zł
  • 1 159 za m2