Świebodzin, Lubuskie

Mieszkanie | 54 000 zł | 2 pokoje | 44,80 m2 | Parter

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie


Maciej Barski


Kancelaria Komornicza, Plac Wolności 1, Świebodzin, 66-200 Świebodzin


tel. 683822781 / fax. 683820893


Sygnatura: Km 2893/16


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Maciej Barski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-03-2019 o godz. 09:20 w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie z siedzibą przy Park Chopina 3, 66-200 Świebodzin, pokój 6, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ul.Łużycka 46a/4, 66-200 Świebodzin, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1S/00045262/0.


Suma oszacowania wynosi 72 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 54 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZ WBK SA I Oddział Świebodzin 98 1090 1593 0000 0000 5902 8190.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie mieszczącym się pod adresem: Park Chopina 3, Świebodzin, 66-200 Świebodzin.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Maciej BarskiImage things

Świebodzin , Lubuskie

137 000 zł | 3 pokoje | 58,66 m2

  • cena: 137 000 zł
  • 2 335 za m2
Image things

Świebodzin , Lubuskie

95 000 zł | 2 pokoje | 57,11 m2 | 3 piętro

  • cena: 95 000 zł
  • 1 663 za m2