Bochnia, Małopolskie

Dom | 344 520 zł | 186,69 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Bochni Przemysław Bidas


Kancelaria Komornicza w Bochni, ul. Kazmierza Wielkiego 20, 32-700 Bochniatel. (14) 614-55-03 / fax. (14) 614-55-03


Sygnatura: Km 729/17


 O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bochni Przemysław Bidas Kancelaria Komornicza w Bochni zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 27 marca 2019r. o godz 10:00
w sali nr 123 Sądu Rejonowego w Bochni odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bochnia, dla której Sąd Rejonowy w Bochni Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer TR1O/00001454/6.
Działka ewidencyjna numer 3003/1 posiada powierzchnię 1807 m². Kształt działki regularny o wymiarach długość: 97-116m, szerokość 16-17m. Teren o zmiennym ukształtowaniu. Dojazd drogą publiczną asfaltową wjazd od strony południowej ul. Ofiar Katynia. Działka posiada uzbrojenie terenu w sieć elektryczną, gazową, wodociągową. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym, II kondygnacyjnym, wykonanym w technologii tradycyjnej, murowanym z 1949r. (według rejestru budynków z 1950r.) z wykonanym kompleksowym remontem w latach 2012-2013r. z dachem w konstrukcji drewnianej pokrytym blachą. Budynek ocieplony EPS i otynkowany. Instalacje wewnetrzne - sieć elektryczna, kanalizacyjna do zbiornika fekalnego wybieralnego, wodociągowa, gazowa, CO własne na paliwo gazowe (kocioł dwufunkcyjny) plus ogrzewanie podłogowe oraz piec kaflowy w sypialni. Stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa typowa o podwyższonym standardzie. Powierzchnia użytkowa wynosi 186,69 m².
Ogólny stan techniczny budynku bardzo dobry, budynek po kapitalnym remoncie, standard wykończenia i jakość zastosowanych materiałów wysoka. Pozostała część działki słabo zagospodarowana z pojedynczymi ozdobnymi nasadzeniami, utwardzonym stromym podjazdem, część utwardzona kostką betonową, część stanowi przydomowy warzywnik, część porośnięta 80-letnimi drzewami owocowymi. Na działce znajdują się także nietrwale z gruntem związane dwa garaże typu blaszak. Działka jest nieogrodzona.
Działka ewidencyjna numer 3003/3 posiada powierzchnię 535 m². Kształt działki nieregularny. Działka położona w lokalnym obniżeniu terenu oraz poniżej niwelety drogi publicznej do której przylega od strony północnej ulica Ofiar Katynia. Działka jest niezabudowana i nieogrodzona. Działka porośnięta trawą  z nasadzeniami drzewa i krzewy owocowe.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:
Działka numer 3003/1 - 459 360,00 zł
Działka numer 3003/3 - 3 932,00 zł

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę:
Działka numer 3003/1 - 344 520,00 zł
Działka numer 3003/3 - 2 949,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania, tj. kwotę:
Działka numer 3003/1 - 45 936,00 zł
Działka numer 3003/3 - 393,20 zł
w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika w Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala 19 2030 0045 1110 0000 0285 5540 najpóźniej w przeddzień licytacji.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
Nieruchomości te można oglądać w dniu 14 marca 2019r. od godz. 13:00 do 13:30, zaś operat szacunkowy tych nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 20.


Komornik Sądowy

mgr Przemysław Bidas
Pouczenie:


Zgodnie
z art. 767 KPC na czynności komornika przysługuje skarga do sądu
rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także
zaniechania przez komornika dokonania czynności. Skargę rozpoznaje
sąd właściwy ze względu na siedzibę kancelarii komornika. Skargę
może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez
czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone.
Skarga może być wniesiona na urzędowym formularzu. Skargę wnosi
się w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona
lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika
naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o
jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach – od dnia
zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo
zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w
braku zawiadomienia – od dnia powzięcia wiadomości przez
skarżącego o dokonanej czynności. Skargę na zaniechanie przez
komornika dokonania czynności wnosi się w terminie tygodniowym od
dnia, w którym skarżący dowiedział się, że czynność miała
być dokonana.
Skargę
wnosi się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub
zaniechał jej dokonania
.
Komornik w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi sporządza
uzasadnienie zaskarżonej czynności, o ile nie zostało ono
sporządzone wcześniej, albo przyczyn jej zaniechania i przekazuje
je wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu, chyba że
skargę w całości uwzględnia. O uwzględnieniuskargi komornik
zawiadamia skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie
skargi dotyczy.Image things

Bochnia , Małopolskie

85 724 zł | 1,00 m2

  • cena: 85 724 zł
  • 85 724 za m2