Świecie , Kujawsko-Pomorskie

Mieszkanie | 243 000 zł | 3 pokoje | 80,90 m2 | 2 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Świeciu n/Wisłą


Piotr Pawelczyk


Kancelaria Komornicza, ul. Kopernika 5, Świecie, 86-100 Świecie


tel. 523312665 / fax. 523312665


Sygnatura: Km 725/13


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu n/Wisłą Piotr Pawelczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-03-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu n/Wisłą z siedzibą przy ul.Sądowa 12, 86-100 Świecie, pokój 24, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej  ul. Sikorskiego 3/5 B, 86-100 Świecie, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1S/00055840/3.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju na II piętrze budynku wielorodzinnego o powierzchni 80,90m2. Z własnością lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej, stanowiącej grunt oraz część budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali zgodnie z zapisem w Księdze Wieczystej KW BY1S/00051017/7 w wysokości 8090 / 943040. Zgodnie z zapisem wynikającym z działu III księgi wieczystej gruntowej poz. 87 w ramach związanego z lokalem mieszkalnym udziału we współwłasności nieruchomości wspólnej każdoczesnemu właścicielowi lokalu 5B zapisanego w Księdze Wieczystej NR BY1S/00055840/3, w budynku numer 3 przy ulicy gen. Władysława Sikorskiego przysługuje prawo do korzystania, z wyłączeniem właścicieli innych lokali, z jednego miejsca parkingowego numer 68 o powierzchni 12,50 m2 w podziemnym garażu wielostanowiskowym


Suma oszacowania wynosi 324 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 243 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 400,00 zł. najpóżniej w dniu poprzedzającym przetarg.  Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 15 10205011 0000 9902 0181 0092.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny.


Komornik Sądowy


Piotr PawelczykImage things

Świecie , Kujawsko-Pomorskie

219 825 zł | 157,00 m2

  • cena: 219 825 zł
  • 1 400 za m2
Image things

Świecie , Kujawsko-Pomorskie

99 300 zł | 2 pokoje | 39,00 m2 | 3 piętro

  • cena: 99 300 zł
  • 2 546 za m2
Image things

Świecie , Kujawsko-Pomorskie

66 000 zł | 2 pokoje | 54,95 m2

  • cena: 66 000 zł
  • 1 201 za m2