Wypnicha, Lubelskie

Obiekt | 120 180 zł | 811,80 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 120 180 zł
 • Miasto: Wypnicha
 • Powierzchnia: 811,80 m2
 • Województwo: Lubelskie
 • Cena za m2: 148 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 12 018 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 23691X55484325
 • Termin wpłaty wadium: 2019-03-11 - Co to znaczy?

Opis

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38, art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) -
WÓJT GMINY MICHÓW
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej szkole podstawowej położonej w obrębie wsi Wypnicha, oznaczonej wg ewidencji geodezyjnej nr 502/4 o pow. 0,7772 ha uregulowanej w księdze wieczystej Nr LU1A/0007776714 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lubartowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość nie posiada obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań w dziale III i IV KW.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Michów, uchwalonym Uchwałą Nr XLII/255/2006 Rady Gminy Michów z dnia 26.07.2006 r. logłoszony dnia 16 października 2006 r., w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 165, poz. 2670 z późn. zm.) w/w nieruchomość znajduje się w terenach oznaczonych symbolem Z10U, dla których podstawowe przeznaczenie to: tereny zabudowy usługowej - usługi oświaty, sportu i rekreacji.
Opis gruntu: nieruchomość zabudowana i zagospodarowana o pow. 7 772 mo położona przy drodze o nawierzchni utwardzonej. Zlokalizowany jest na niej budynek dwukondygnacyjny po szkole podstawowej. Teren płaski z dobrymi warunkami geotechnicznymi. Kształt prostokątny - wydłużony. W sąsiedztwie grunty niezabudowane, sklep wiejski, ujęcie wody. Uzbrojenie techniczne: elektryczność, wodociąg, kanalizacja z własnym zbiornikiem na ścieki.
Opis. budynku: _Budynek murowany, dwukondygnacyjny, wolnostojący, częściowo podpiwniczony ok. 45 letni, zaniedbany. Schody wewnętrzne i zewnętrzne betonowe, stolarka okienna w ok. 40% wymieniona. Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne drewniane. Do składu opału metalowe. Parapety z lastryka. Podłoga z lastryka, drobnej terakoty, parkietu i desek. Wentylacja grawitacyjna. Obiekt wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i grzewczą z własnym piecem węglowym. W budynku znajdują się sale lekcyjne, sala gimnastyczna, szatnia, korytarze, pomieszczenia biurowe, magazynowe, węzły sanitarne, kotłownia, piwnice gospodarcze, skład opału i 3 lokale mieszkalne. Lokale mieszkalne posiadają odrębne wejście. Aktualnie budynek nie jest użytkowany, instalacja c.o. prawie całkowicie zdemontowana. Budynek do kapitalnego remontu.
Powierzchnia użytkowa bez kotłowni i podpiwniczenia- 811,80 m2 z tego lokali mieszkalnych - 117,20 m2 Powierzchnia kotłowni i składu opału – 58,50 m2 Powierzchnia podpiwniczenia - ok. 117,0 m2
Przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w siedzibie
Urzędu Gminy w Michowie, pokój nr 18 ( II piętro)
w dniu 15 marca 2019 r. o godz. 10°
Cena wywoławcza wynosi: 120 180,00zł. (słownie: sto dwadzieścia tysięcy sto
osiemdziesiąt złotych).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce (lub przelewem) w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 12 018,00 zł. (słownie: dwanaście tysięcy osiemnaście złotych) na rachunek Urzędu Gminy Michów nr 98 8191 1068 2001 0000 1531 0006 w Banku Spółdzielczym Cyców oddział Michów.
Termin wpłaty wadium upływa w dniu 11 marca 2019r. Dowód wpłaty wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zwrot wadium w przypadku nie wygrania przetargu nastąpi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
Postąpienie w przetargu ustalają uczestnicy przetargu, które stanowi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku Urzędu Gminy.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne osobiście lub przez wyznaczonych pełnomocników. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT.
W przypadku osób będących w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, konieczna jest obecność obojga małżonków. W przypadku przystąpienia do przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody przez nieobecnego współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu do wykonywania w jego imieniu czynności w zakresie wniesienia wadium, uczestnictwa i składania oświadczeń związanych z przetargiem lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności pomiędzy małżonkami.
W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. Osoby fizycznej – dowodu tożsamości. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę prawną lub fizyczną okazanie notarialnie potwierdzanego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu može odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi (art. 41 ust. 2 ustawy).
Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
Wójt Gminy Michów zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, podając informację i przyczynę odwołania przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Michów oraz na stronie internetowej www.michow.pl.
Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Michowie, pok. nr 19 (II piętro), tel. 81 8566001 wew. 27
Michów, dnia 05.02.2019 r.
Wójt Gminy Michów
mgr inż. Janusz Jankowski

Image things

Kolonia Natalin , Lubelskie

303 287 zł | 1,00 m2

 • cena: 303 287 zł
 • 303 287 za m2
Image things

Lublin , Sławin

183 473 zł | Kawalerka | 43,88 m2 | 1 piętro

 • cena: 183 473 zł
 • 4 181 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

121 579 zł | 2 pokoje | 33,18 m2 | 7 piętro

 • cena: 121 579 zł
 • 3 664 za m2