Górno, Świętokrzyskie

Dom | 269 627 zł | 176,76 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Jolanta Piwowarczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-03-2019 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach z siedzibą przy Warszawska 44, 25-312 Kielce, pokój XXVI, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy gm. Górno ,Krajno Drugie, 26-008 Górno, dla której SĄD REJONOWY KIELCE VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1L/00045948/1.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość obejmuje: budynek mieszkalny - jednorodzinny o powierzchni użytkowej 176,76 m kw, budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 59,54 m kw oraz grunt o ogólnej powierzchni 0,71 ha.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 359 502.00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 269 626.50 zł.

UWAGA : Licytowana nieruchomość podlega pod zasadę obrotu ziemią rolną ma rynku prywatnym obowiązującą od 30.04.2016r, określoną w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11.04.2003r.


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj.: 35 950.20 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika: 17 1020 2629 0000 9502 0015 8683 PKO BP SA I Oddział Kielce z zaznaczeniem, iż wpłata dotyczy rękojmi do licytacji nieruchomości w sprawie sygn. akt KM 1871/15.Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Nieruchomość tą można będzie oglądać na dwa tygodnie przed licytacją zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Natomiast na dwa tygodnie przed licytacją akta sprawy wraz z elaboratem szacunkowym będzie można przeglądać w Wydziale VIII Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Kielce , Świętokrzyskie

1 677 476 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 677 476 zł
  • 1 677 476 za m2
Image things

Jędrzejów , Świętokrzyskie

699 919 zł | 1,00 m2

  • cena: 699 919 zł
  • 699 919 za m2
  • cena: 102 169 zł
  • 1 198 za m2