Tuchola, Kujawsko-Pomorskie

Obiekt | 687 750 zł | 1 079,95 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tucholi Marcin Dolot na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-03-2019 o godz. 10:45 w budynku Sądu Rejonowego w Tucholi z siedzibą przy Świecka 28, 89-500 Tuchola, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy Towarowa 11, 89-500 Tuchola, dla której Sąd Rejonowy w Tucholi Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1T/00024051/0.
Opis nieruchomości:
Niiruchomośc gruntowa zabudowana budynkami o charakterze przemysłowym o powierzchni 0,7675 ha. Na działce znajduje się hala produkcyjna z zapleczem socjalno-bytowym, pomieszczeniem kotłowni, warsztatem, laboratorium i pomieszczeniem montażu zbrojeń i garażem; budynek węzła betorniarskiego typu BMK 500 z kruszarką i kanałem kruszywa oraz zapleczem magazynowyml hala montażu długich zbrojeń; hydrofornia. Łączna powierzchnia budynków wynosi 1 079,95m2.

Suma oszacowania wynosi 917 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 687 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 91 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BS Tuchola 06 81740004 0019 6383 2000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 09:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Tucholi mieszczącym się pod adresem: Świecka 28, Tuchola, 89-500 Tuchola.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Marcin Dolot

Image things

Tuchola , Podlaskie

32 800 zł | 2 pokoje | 57,00 m2 | Parter

  • cena: 32 800 zł
  • 575 za m2