Lublin, Głusk

Dom | 463 361 zł | 170,04 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Włodzimierz Ryń z-ca Komornik Katarzyna Ryń-Kowalska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-03-2019r. o godz. 14:00 w Sądzie Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny 20-607 Lublin, Wallenroda 4 d w sali nr XXI odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej: 20-381 Lublin, Wojciecha Sieciecha 29, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LU1I/00210759/8].

Nieruchomość gruntowa składająca się z działki nr 73/43 o pow. 500 m2, zabudowana wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, murowanym, niepodpiwniczonym, parterowym, z poddaszem użytkowym, oraz garażem jednostanowiskowym w bryle budynku o pow. 15,80m2. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 170,04m2.Budynek oddany do użytkowania w 2003 r.Suma oszacowania wynosi 695.042,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 463.361,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 69.504,20zł.

Rękojmię można uiścić na konto komornika:

Bank PEKAO SA Lublin 11 12405497 1111 0000 5003 9223

najpóźniej na dzień roboczy przed wyznaczonym terminem licytacji, tj. do dnia 06.03.2019r. (data zaksięgowania na koncie komornika).Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika, a na trzy dni przed licytacją w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie przy Wallenroda 4 d pok. 308 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy Włodzimierz Ryń

z-ca Komornik

Katarzyna Ryń-Kowalska

Image things

Lublin , Lubelskie

123 zł | 23,10 m2

  • cena: 123 zł
  • 5 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

3 002 400 zł | 1,00 m2

  • cena: 3 002 400 zł
  • 3 002 400 za m2
Image things

Lublin , Sławin

265 382 zł | 2 pokoje | 65,77 m2 | Parter

  • cena: 265 382 zł
  • 4 035 za m2