Wólka, Lubelskie

Dom | 116 256 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Wojciech Piłat na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-03-2019 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą przy Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, pokój XV, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy Łuszczów Drugi , 20-258 Wólka, dla której SĄD REJONOWY ŚWIDNIK V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1I/00056441/8.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej nr 666/2 o pow. 1,68 ha. Działka zabudowana jest parterowym, murowanym z kamienia i obłożonym cegłą budynkiem mieszkalnym z częścią gospodarczą - dawną oborą zaadaptowaną na cele mieszkalne. Budynek został wzniesiony w latach 40-tych/50-tych. Przy budynku drewniana dobudówka oraz murowana stodoła z wypełnieniem drewnianym z częścią mieszkalną w murowanej dobudówce, budynki kryte eternitem. Brak jest kanalizacji sanitarnej, szamba. Doprowadzona jest woda i energia elektryczna. Działka w obrębie zabudowań ogrodzona jest ogrodzeniem drewnianym z bramą wjazdową i furtką. Dojazd do działki drogą asfaltową. Pozostała część działki jest użytkowana rolniczo. Do nabycia nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11-04-2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2017.2196 t.j. z dnia 2017.11.28) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14-04-2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.2016.585 z dnia 2016.04.27).

Suma oszacowania wynosi 174 384,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 116 256,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 438,40 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Pko BP S.A. 48102031760000540201526318.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 09:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Biłgoraj , Lubelskie

286 667 zł | 141,50 m2

  • cena: 286 667 zł
  • 2 026 za m2
Image things

Milejów , Lubelskie

204 002 zł | 1,00 m2

  • cena: 204 002 zł
  • 204 002 za m2
Image things

Poniatowa , Lubelskie

90 940 zł | 2 pokoje | 58,23 m2 | Parter

  • cena: 90 940 zł
  • 1 562 za m2