Toruń, Stare Miasto

Mieszkanie | 196 500 zł | 4 pokoje | 123,01 m2 | 2 piętro

- 73 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Marek Gajda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-03-2019 o godz. 09:00 pod adresem: Młodzieżowa 31, 87-100 Toruń, pokój 207, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika:, położonego przy ul. Szczytna 4/"A2", 87-100 Toruń, dla którego Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1T/00127126/5.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny nr „A2”, o powierzchni użytkowej 123,01 m2, składa się wg stanu wieczysto – księgowego z: 4 pokojów, jadalni, kuchni, przedpokoju, WC, łazienki. Do lokalu mieszkalnego przynależy pomieszczenie piwnicy nr L1 o powierzchni 6,26 m2. Lokal mieszkalny usytuowany jest na II piętrze budynku kamienicy z oficyną o 4 kondygnacjach plus kondygnacja poddaszowa. Budynek kamienicy wyposażony jest w następujące instalacje: gazową, elektryczną, wodno – kanalizacyjną, telefoniczną, domofonową przyjęto, że lokal mieszkalny jest również wyposażony w takie same instalacje lub ma możliwość przyłączenia się do nich. Budynek kamienicy z oficyną, zlokalizowany jest w ścisłym centrum Torunia. Cała nieruchomość znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej, a kamienica przy ul. Szczytnej 4 wpisana jest decyzją Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu z 8 sierpnia 2011 r. znak; WUOZ/T/RZNR4153-18/2011 do rejestru zabytków – nr rejestru zabytków A/1593.

Suma oszacowania wynosi 262 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 196 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Toruniu 62 1130 1017 0021 1000 2790 0004.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 17:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Image things

Toruń , Na Skarpie

427 500 zł | 336,00 m2

  • cena: 427 500 zł
  • 1 272 za m2
Image things

Toruń , Podgórz

70 000 zł | 2 pokoje | 32,80 m2 | Parter

  • cena: 70 000 zł
  • 2 134 za m2
  • cena: 25 000 zł
  • 870 za m2