Lublin, Lubelskie

Mieszkanie | 50 700 zł | Kawalerka | 36,75 m2 | Parter

- 77 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy   (dawniej Rew.I)


przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie


Włodzimierz Ryń z-ca Komornik Katarzyna Ryń-Kowalska


Kancelaria Komornicza nr XI w Lublinie


20-026 Lublin Chopina Fryderyka 8/22


tel. (81)-743-76-32  e-mail: [email protected]


wt. i czw. od 8.00 do 15.00, komornik przyjmuje czwartek 10-13


WR Km 509/16OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCInr KW LU1I/00237891/0Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Włodzimierz Ryń z-ca Komornik Katarzyna Ryń-Kowalska (81 743 76 32) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-03-2019r. o godz. 13:20, sala XXI w Sądzie Rejonowym Lublin - Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny 20-607 Lublin, Wallenroda 4 d odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: ki położonego: 20-401 Lublin, Włościańska 3/16, dla którego Sąd Rejonowy Lublin - Zachód  w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW LU1I/00237891/0]. Lokal położony jest na parterze jednopiętrowego budynku mieszkalnego nr 3 przy ul. Włościańskiej - dzielnica Za Cukrownią. Rok zakończenia budowy - 1897, rok przebudowy - 2015. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego 26,02m2 (jeden pokój, przedpokój, kuchnia, łazienka z wc). Pomieszczenie przynależne - piwnica i komórka.


Suma oszacowania wynosi 67.600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    50.700,00zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest6.760,00zł.Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub na konto komornika:

Bank  PEKAO SA Lublin 11 12405497 1111 0000 5003 9223najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem licytacji, tj. do dnia 06-03-2019 r.Zgodnie z przepisem art. 976§1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. §2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie przy Wallenroda 4 d pok. 308 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


                                                                 Komornik Sądowy

Włodzimierz Ryńz-ca Komornik


Katarzyna Ryń-Kowalska


Image things

Lublin , Lubelskie

121 579 zł | 2 pokoje | 33,18 m2 | 7 piętro

  • cena: 121 579 zł
  • 3 664 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

462 000 zł | 211,14 m2

  • cena: 462 000 zł
  • 2 188 za m2
Image things

Lublin , Sławin

183 473 zł | Kawalerka | 43,88 m2 | 1 piętro

  • cena: 183 473 zł
  • 4 181 za m2