Wincentów, Lubelskie

Dom | 122 733 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie


Joanna Sawicka-Iwaniuk


Kancelaria Komornicza, Podwale 2A, Krasnystaw, 22-300 Krasnystaw


tel. 82 5762240 / fax. 82 5762240


Sygnatura: km 1547/15


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie Joanna Sawicka-Iwaniuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-03-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Krasnymstawie z siedzibą przy Poniatowskiego 31, 22-300 Krasnystaw, pokój 3, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ,WINCENTÓW, 22-302 SIENNICA NADOLNA, dla której Sąd Rejonowy w Krasnymstawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZA1K/00028085/5.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa działki 1546 o pow. 0,1080 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym położona w Wincentowie posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w nr KW ZA1K/00028085/5


Suma oszacowania wynosi 184 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 122 733,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 410,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP Oddział Chełm 90102015630000500200136911.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Wpłat rękojmi na rachunek bankowy Komornika  - 90 1020 1563 0000 5002 0013 6911 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Chełmie - można dokonywać najpóźniej na 2 dni przed terminem licytacji.


Komornik Sądowy


Joanna Sawicka-IwaniukImage things

Chełm , Lubelskie

530 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 530 000 zł
  • 530 000 za m2
Image things

Kolonia Natalin , Lubelskie

303 287 zł | 1,00 m2

  • cena: 303 287 zł
  • 303 287 za m2
Image things

Biała Podlaska , Lubelskie

83 196 zł | Kawalerka | 40,00 m2 | Parter

  • cena: 83 196 zł
  • 2 080 za m2