Rytwiany , Świętokrzyskie

Dom | 257 048 zł | 149,80 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Staszowie


Zastępca Sławomir Krakowiak


Kancelaria Komornicza, Wschodnia 13, Staszów, 28-200 Staszów


tel. 15 864-23-50 / fax. 15 864-23-50


Sygnatura: KM 1394/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Staszowie Zastępca Sławomir Krakowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-03-2019 o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego w Staszowie z siedzibą przy Kościuszki 2, 28-200 Staszów, pokój 130, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Rytwiany , 28-236 Rytwiany, dla której SĄD REJONOWY STASZÓW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1A/00012854/4.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość składająca się z działki ewid. nr 1112/1
o powierzchni 1,0300 ha, zabudowana domem murowanym, piętrowym, o łącznej powierzchni użytkowej 149,80 m.kw.
Informuje, iż osoba przystępująca do licytacji musi spełniać warunki do nabycia nieruchomości rolnej zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 592 z późn. zm.) pod rygorem nie udzielenia przybicia przez Sąd na jej rzecz i utraty rękojmi.


Suma oszacowania wynosi 342 730,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 257 047,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 273,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski S.A. Oddział Tarnobrzeg 21 1020 4913 0000 9602 0011 9289.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Zastępca Sławomir KrakowiakImage things

Rzepinek , Świętokrzyskie

80 025 zł | 65,53 m2

  • cena: 80 025 zł
  • 1 221 za m2
Image things

Kielce , Świętokrzyskie

185 250 zł | 64,30 m2 | 1 piętro

  • cena: 185 250 zł
  • 2 881 za m2
Image things

Małogoszcz , Świętokrzyskie

72 512 zł | Kawalerka | 38,75 m2 | 2 piętro

  • cena: 72 512 zł
  • 1 871 za m2