Starachowice, Świętokrzyskie

Obiekt | 700 000 zł | 344,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

Ogłasza
Trzeci przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami niemieszkalnymi
miasto Starachowice
ul. Ostrowiecka 8

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:
700 000,00 zł

Przeznaczenie i opis nieruchomości
Nieruchomości są położone na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w obrębie ulic: Ostrowieckiej, Smugowej, Miodowej, Kasztanowej, Pustowójtówny, Al. Wyzwolenia – na obszarze miasta Starachowice zwanego umownie E7 – PKS, zatwierdzonym Uchwałą Nr VI/11/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 czerwca 2012 r. Działki nr 2162/12 i 2163 znajdują się na obszarze jednostki urbanistycznej oznaczonej symbolem P-3 – Tereny obiektów produkcyjnych, składowych i magazynów.
Nieruchomości leżą w południowej części miasta Starachowice, poza centrum, przy ul. Ostrowieckiej 8 (droga krajowa nr 42). W ich bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się: hurtownia elektryczna „Eltrans”, stacja obsługi pojazdów oraz inna zabudowa budynkami handlowo-usługowymi i mieszkalnymi.
Działki tworzą nieregularny kształt zbliżony do wieloboku nieforemnego (zdjęcie poglądowe poniżej), są częściowo ogrodzone, posiadają dostęp do drogi krajowej nr 42 - ul. Ostrowieckiej oraz do drogi gminnej - ul. Wiosennej. Przez działkę nr 2162/12 od strony północnej ustanowiona jest służebność drogi koniecznej przechodu i przejazdu w zakresie pasa gruntu o powierzchni 0,0034 ha na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości składającej się z działek nr 2162/3 i 2162/8 oraz służebność drogi koniecznej przechodu i przejazdu (w części zachodniej) w zakresie pasa gruntu o powierzchni 0,0187 ha dla zapewnienia dostępu do drogi publicznej na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 2161 (obecnie hurtownia „Eltrans”). Teren nieruchomości równy, zabudowany budynkami niemieszkalnymi: działka nr
2162/12 zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 27,00 m2 - stan techniczny budynku jest średni, wymaga remontu, działka nr 2163 zabudowana budynkiem niemieszkalnym o pow. zabudowy 344,00 m2 (dawna masarnia) – stan techniczny budynku zły, budynek od kilkunastu lat nieużytkowany oraz budynkiem gospodarczym i garażem o pow. zabudowy 34,00 m2 – stan techniczny budynku zły.
Przez nieruchomości przebiegają odcinki sieci:
wodociągowej, energetycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz gazowej. Wobec powyższego nabywca nieruchomości może być zobowiązany do stanowienia służebności przesyłu na rzecz właścicieli sieci, zgodnie z art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.).
Nieruchomość o nr dz. 2163 stanowiła część składową spadku odziedziczonego przez Gminę Starachowice.
W księdze wieczystej Nr KI1H/00015037/9 figurują jeszcze wpisy dotyczące zmarłego, natomiast wszystkie zobowiązania zostały zapłacone bądź wygasły. Gmina jest w trakcie regulowania księgi wieczystej.

1. Trzeci przetarg (część jawna) odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45 w sali nr 130 dnia 11.04.2019 r., o godz. 10.00.
Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).
2. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
• Wpłacenie wadium w wysokości 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy) tytułem: wadium przetargowe na nieruchomości przy ul. Ostrowieckiej 8.
Wadium przetargowe należy wnieść najpóźniej do dnia 04.04.2019 r., przelewem bankowym środków pieniężnych na konto Gminy Starachowice - nr: 59 1020 2629 0000 9102 0362 0150 PKO BP lub gotówką w kasie tut. Urzędu Miejskiego w Starachowicach ul. Radomska 45 do godz. 14.00.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Gminy Starachowice. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie wpłaty z banku lub z kasy tut. Urzędu.

Image things

Starachowice , Świętokrzyskie

3 391 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 3 391 000 zł
  • 3 391 000 za m2
Image things

Starachowice , Świętokrzyskie

75 375 zł | 32,00 m2

  • cena: 75 375 zł
  • 2 355 za m2