Zbąszynek , Lubuskie

Mieszkanie | 90 240 zł | 47,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 90 240 zł
 • Miasto: Zbąszynek
 • Powierzchnia: 47,00 m2
 • Województwo: Lubuskie
 • Cena za m2: 1 920 zł
 • Ulica: Wojska Polskiego 37
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 15 000 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 23520X55083843
 • Termin wpłaty wadium: 2019-03-20 - Co to znaczy?

Opis

BURMISTRZ ZBĄSZYNKA O G Ł A S Z A PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny oznaczony nr 13 położony w Zbąszynku przy ul. Wojska Polskiego nr 37. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 47,00 m2. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 4,20 m2. Lokal przeznaczony do sprzedaży znajduje się na IV piętrze w budynku (blok). Budynek jest podpiwniczony o pięciu kondygnacjach położony na działce geodezyjnej nr 186/2 o pow. 0,1101 ha , KW ZG1S/00028574/5 /Świebodzin/. Udział nabywcy we współwłasności budynku i działce gruntu wynosi 46/1000. Przedmiot sprzedaży jest wolny od obciążeń i zobowiązań. Zgodnie z planem miejscowym, ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbąszynek, nieruchomość położona jest w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej - usługowej. C E N A W Y W O Ł A W C Z A 90 240,00 zł w tym wartość: lokalu mieszkalnego 88 316,00 zł wartość udziału w działce gruntu 1 924,00 zł Wysokość wadium - 15 000,00 zł Minimalne postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych /minimum 910,00 zł/. Wadium należy wpłacić w pieniądzu i tylko na konto Urzędu Miejskiego w Zbąszynku. Wpłaty należy dokonać na konto nr 49 9660 0007 0010 1710 2000 0060. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 20 marca 2019 r. (włącznie). O terminowym dokonania wpłaty decyduje data wpływu środków na konto Urzędu – tzn. wadium musi 20 marca 2019 r. wpłynąć na konto Urzędu. W związku z powyższym, polecenie przelewu winno być dokonane odpowiednio wcześniej. Wadium zwraca się na najpóźniej w trzecim dniu po zakończeniu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W ZBĄSZYNKU w dniu 22 marca 2019 r. o godz. 10 30 sala nr 20 Należność z tytułu zakupu lokalu należy wpłacić na konto gminy najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. Oprócz wylicytowanej kwoty nabywca ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku - biuro nr 23 tel. 3 849 140 wew. 34. Lokal można oglądać po uzgodnieniu terminu. Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości w dniach od 01 lutego 2019 r. do 20 marca 2019 r. KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE.L 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż: Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Zbąszynka z siedzibą w Zbąszynku (66-210) przy ulicy Rynek 1. Z administratorem można skontaktować się mailowo: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby administratora. Burmistrz wyznaczył inspektora danych, z którym można się skontaktować poprzez email: [email protected] Dane przetwarzane są dla celów związanych z przeprowadzeniem przetargu na sprzedaż nieruchomości na podstawie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być podmioty upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone zostały w klauzuli informacyjnej wywieszonej na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej: www.zbaszynek.pl/Klauzula informacyjna.pdf.

Image things

Zbąszynek , Lubuskie

15 000 zł | 20,00 m2

 • cena: 15 000 zł
 • 750 za m2