Parczew, Lubelskie

Obiekt | 563 478 zł | 285,21 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim Jolanta Sienkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu18 marca 2019r.r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim mającego siedzibę przy ul.Wyszyńskiego 5 w sali nr IV, odbędzie się druga licytacja wieczystego użytkowania gruntu oraz prawa własności posadowionych na nim budynków tj. nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę nr 309/1o pow. 0,1555 ha oraz działkę nr 309/7 o pow. 0,1605 ha, zabudowaną budynkiem administracyjnym, dwukondygnacyjnym, murowanym, o pow. użytkowej. 285,21 m kw i budynkiem jednokondygnacyjnym o pow. użytkowej 154,93 m.kw. należącej do dłużnika: "Lubelski Dom Efektywny Energetycznie" Sp. z o.o. położonej: 21-200 Parczew, ul.Tartaczna, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Radzyniu Podlaskim prowadzi księgę wieczystą o numerze [NKW: LU1R/00078087/6]

Suma oszacowania działki nr 309/1 wynosi 59 823,00zł netto, zaś cena wywołania jest równa2/3 sumy oszacowania i wynosi 39 882,00zł + 23% podatku VAT. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5.982,30zł.

Suma oszacowania działki nr 309/7 wynosi845 217,00zł netto, zaś cena wywołania jest równa2/3 sumy oszacowania i wynosi 563 478,00 zł + 23% podatku VAT

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 84.521,70zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA 16 1600 1462 1836 5658 9000 0001najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim przy Wyszyńskiego 5 w pok.Biuro Obsługi Interesanta odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Dęblin , Lubelskie

99 750 zł | 2 pokoje | 60,00 m2 | 2 piętro

  • cena: 99 750 zł
  • 1 663 za m2
Image things

Lublin , Sławin

257 349 zł | 2 pokoje | 63,72 m2 | Parter

  • cena: 257 349 zł
  • 4 039 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

1 977 504 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 977 504 zł
  • 1 977 504 za m2