Zielona Góra, Lubuskie

Mieszkanie | 114 300 zł | 2 pokoje | 51,62 m2 | Parter

- 54 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze


Michał Jankowski


Kancelaria Komornicza, Zimna 1, Zielona Góra, 65-707 Zielona Góra


tel. 535-239-936 / fax.


Sygnatura: KM 3680/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Michał Jankowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-02-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z siedzibą przy Plac Słowiański 2, 65-069 Zielona Góra, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Dolna 20/1, 65-180 Zielona Góra, dla którego SĄD REJONOWY ZIELONA GÓRA VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/00074599/0.


Suma oszacowania wynosi 152 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 114 300,00 . Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Michał JankowskiImage things

Zielona Góra , Lubuskie

24 000 zł | 12,10 m2

  • cena: 24 000 zł
  • 1 983 za m2
Image things

Zielona Góra , Lubuskie

84 345 zł | 29,20 m2 | 1 piętro

  • cena: 84 345 zł
  • 2 889 za m2
Image things

Zielona Góra , Lubuskie

10 805 250 zł | 5 356,00 m2

  • cena: 10 805 250 zł
  • 2 017 za m2