Prząsław , Świętokrzyskie

Dom | 170 100 zł | 112,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Marcin Fatyga zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 18 marca 2019 roku o godz. 10:30 w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowych położonych w Prząsławiu, 28-300 Prząsław.
Nieruchomości stanowią własność dłużnika:

Przedmiotem licytacji jest:

I. Nieruchomość gruntowa posiada założoną KW nr KI1J/00017214/0 w SR w Jędrzejowie, składająca się z:

Działka nr 123/2 zabudowana (RIIIa, RIIIb, RIVa, RIVa, RIVb) o pow. 1,3660hapołożona w miejscowości Prząsław (gmina Jędrzejów), wg studium położona w terenie rolnym oraz na głębokości ok. 70m od strony północnej w terenie o dominującej funkcji mieszkaniowej z dopuszczeniem lokalizacji funkcji usługowej, działka w kształcie zbliżonym do wydłużonego prostokąta o szerokości ok. 20-21m.Dojazd: od strony północnej przylega bezpośrednio do asfaltowej publicznej drogi stanowiącej działkę nr 400/1. Zagospodarowanie działki:

- budynek mieszkalny jednorodzinny murowany o pow. zabudowy ok. 112m2 – w bardzo złym stanie technicznym ,
- budynek wiaty murowanej o pow. użytkowej ok. 70m2;
- budynek stodoły drewniano-murowanyo pow. zabudowy ok. 136m2 z dobudówką o pow. zabudowy ok. 24m2,
- budynek wiaty murowany o pow. zabudowy ok. 145m2

Działka nr 123/5 niezabudowana (RIIIb, RIVa, RIVb, RV, RVI) o łącznej o pow. 2,37ha położona w miejscowości Prząsław (gmina Jędrzejów). Działka w kształcie zbliżonym do wydłużonego prostokąta o szer. ok. 20m; użytkowana rolniczo.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 226 800,00 zł.
- ustalić cenę wywołania na kwotę 170 100,00 zł.
-ustalić wysokość rękojmi na kwotę 22 680,00 zł.

w tym

a) działka nr 123/2 oszacowana jest na kwotę 170 200,00 zł.
- ustalić cenę wywołania na kwotę 127 650,00  zł.
- ustalić wysokość rękojmi na kwotę 17 200, 00 zł.


b) działka nr 123/5 oszacowana jest na kwotę 56 600,00 zł.
- ustalić cenę wywołania na kwotę 42 450,00  zł.
- ustalić wysokość rękojmi na kwotę 5 660,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę wskazaną powyżej, najpóźniej w dniu poprzedzajacym przetarg (art 962§1 kpc)w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nabywca nieruchomości wninien spełniać warunki określone w przepisach Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1579, Dz.U. z 2016 r. poz. 1159, Dz.U. z 2016 r. poz. 585, Dz.U. 2010 Nr 217, poz. 1427).

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na trzy dni przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie do Wydziału Cywilnego; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis operatu szacunkowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Kielce , Świętokrzyskie

228 516 zł | 1,00 m2

  • cena: 228 516 zł
  • 228 516 za m2
Image things

Ostrowiec Świętokrzyski , Świętokrzyskie

141 000 zł | 3 pokoje | 52,86 m2 | 4 piętro

  • cena: 141 000 zł
  • 2 667 za m2
Image things

Ostrowiec Świętokrzyski , Świętokrzyskie

50 823 zł | Kawalerka | 33,78 m2 | Parter

  • cena: 50 823 zł
  • 1 505 za m2