Jastków, Lubelskie

Garaż | 8 250 zł | 16,64 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Tomasz Wielgus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-03-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie z siedzibą przy Konrada Wallenroda 4D, 20-607 Lublin, pokój XXV, odbędzie się pierwsza licytacja garażu należącego do dłużnika: położonego przy ,Snopków, 21-002 Jastków, dla którego SĄD REJONOWY LUBLIN X WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1I/00208446/4.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość lokalowa – lokal niemieszkalny o funkcji garażowej nr 5 o powierzchni użytkowej 16,64 m2; położony w Snopkowie, gmina Jastków, posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie KW Nr LU1I/00208446/4. Z własnością lokalu związany jest udział 1664/566043 w częściach wspólnych i działce gruntu, ujawnionej w księdze wieczystej LU1I/00123082/4.Lokal zlokalizowany jest w budynku garażowym na terenie osiedla budynków mieszkalnych byłego Centralnego Laboratorium Przemysłu Paszowego w Snopkowie.

Suma oszacowania wynosi 11 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 8 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO S.A. 20 1240 5497 1111 0000 5004 9440.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Tomasz Wielgus

Image things

Terespol , Lubelskie

54 820 zł | 1,00 m2

  • cena: 54 820 zł
  • 54 820 za m2
Image things

Chełm , Lubelskie

530 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 530 000 zł
  • 530 000 za m2
Image things

Poniatowa , Lubelskie

90 940 zł | 2 pokoje | 58,23 m2 | Parter

  • cena: 90 940 zł
  • 1 562 za m2