Grodzisk, Podlaskie

Obiekt | 140 000 zł | 317,79 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 140 000 zł
 • Miasto: Grodzisk
 • Powierzchnia: 317,79 m2
 • Województwo: Podlaskie
 • Cena za m2: 441 zł
 • Ulica: Konopnickiej 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 14 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 23293X54552209
 • Termin wpłaty wadium: 2019-02-28 - Co to znaczy?

Opis

Dyrektor Oddziału Regionalnego
Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości zabudowanej położonej w Grodzisku
przy ul. Konopnickiej 1, woj. podlaskie.

Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w:
- Rozporządzeniu RM z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (t.j. Dz. U. 2014r., poz. 1490),
- Ustawie z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2018, poz. 2204.).
Dane ewidencyjne: obręb 0011, działka nr 176 o pow. 0,1800 ha (KW BI3P/00002724/1).
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem administracyjno-mieszkalnym o powierzchni użytkowej 232,73
m2
(dodatkowo powierzchnia piwnic: 47,65 m2
) wyposażonym w instalację elektryczną, wodociągową,
kanalizacyjną i ogrzewanie lokalne oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni 37,41 m2 wyposażonym w
instalację elektryczną. Budynki nie posiadają świadectw charakterystyki energetycznej. Na nieruchomości
znajduje się studnia i blaszany garaż. Sprzedający nie zapewnia dostawy mediów.
Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr XIV/77/04 z dnia 7-12-
2005r.) działka oznaczona jest symbolem 6 UA – działka przeznaczona jest pod posterunek policji.
Dopuszcza się zmianę wymienionej funkcji usługowej na inne funkcje usługowe lub mieszkalne jedno lub
wielorodzinne.
Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń, nie figuruje w rejestrze i ewidencji zabytków oraz nie
znajduje się w obszarze rewitalizacji oraz w Specjalnej Strefie Rewitalizacji. Przez nieruchomość przebiega
sieć kanalizacji deszczowej i sieć wodociągowa będąca własnością gminy Grodzisk. Nieruchomość posiada
bezpośredni faktyczny i prawny dostęp do drogi publicznej – działka nr 206, ulica Konopnickiej.
Ewentualne okazanie lub wznowienie granic nieruchomości staraniem i na koszt nabywcy. Pierwszy
przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się 21.01.2019r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
Cena wywoławcza 140 000,00 zł.
Do ceny wylicytowanej w przetargu, zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej
w dniu zawarcia umowy kupna - sprzedaży.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości: 14 000,00 zł.
Wadium należy wpłacać z takim wyprzedzeniem, aby należna kwota została odnotowana na koncie
Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie, nr rachunku:
37 1130 1189 0025 0130 8320 0008 - BGK O/Olsztyn, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.02.2019r.
Przetarg odbędzie się w dniu 04 marca 2019r. o godz. 11
00

w siedzibie O Reg AMW ul. Kasprowicza 1 w pok. 233.
Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji dokumentu potwierdzającego
tożsamość, a w przypadku pełnomocnika, dokumentu potwierdzającego tożsamość i stosownego
pełnomocnictwa. W przypadku osób prawnych, okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość
przedstawiciela oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego oraz dokumentu, z którego
wynika upoważnienie dla uczestnika przetargu do reprezentowania tej osoby prawnej

Image things

Szumowo , Podlaskie

60 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 60 000 zł
 • 60 000 za m2
Image things

Poddubówek , Podlaskie

258 956 zł | 51,00 m2

 • cena: 258 956 zł
 • 5 078 za m2
Image things

Szczuczyn , Podlaskie

210 975 zł | 1,00 m2

 • cena: 210 975 zł
 • 210 975 za m2