Brzezinki, Świętokrzyskie

Obiekt | 40 400 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Syndyk masy upadłości Pawła Cepucha, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. VIII GUp 113/16, informuje o pierwszej sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości nieruchomości w postaci:prawa własności nieruchomości położonej w Brzezinkach, przy ul. Głównej 2, gmina Jelcz-Laskowice, powiat oławski, województwo dolnośląskie, działka nr 71/12 AM-1, o powierzchni 0,1128 ha, zabudowanej budynkiem gospodarczym do wyburzenia, dla której Sąd Rejonowy w Oławie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WR1O/00069057/9

- za łączną cenę minimalną 40.400,00 zł brutto

(słownie: czterdzieści tysięcy czterysta złotych i 00/100)

Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem 501 443 555 w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej http://upadlosckonsumenckawroclaw.pl/przetargi/

Oferty wyłącznie pisemne wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium w kwocie 4.400 zł (słownie: cztery tysiące czterysta złotych), składać należy w terminie do 28 lutego 2019 r. do godz. 11.00 w biurze Syndyka Magdaleny Czyszczoń Kancelaria Adwokacka, Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław. Za datę wpływu przesyłek pocztowych będzie uznana data doręczenia przesyłek do biura syndyka.

Otwarcie ofert nastąpi 28 lutego 2019 r. o godz. 11.30 w biurze syndyka przy Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży jak również zmiany warunków bądź jej unieważnienia bez podania przyczyny.

Image things

Brzezinki , Dolnośląskie

32 320 zł | 1,00 m2

  • cena: 32 320 zł
  • 32 320 za m2