Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Jastrzębie-Zdrój, śląskie

83 100 zł | Mieszkanie | 47,05 m2

- 60 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju

Adam MikaKancelaria Komornicza, 1-go Maja 20, Jastrzębie-Zdrój, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

tel. 32 4762022 / fax. 32 4762022

Sygnatura: KM 6462/12

O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika Kancelaria Komornicza nr III w Jastrzębiu-Zdroju z/s kancelarii w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1-go Maja 20 na podstawie art. 986 (4) § 3  podaje do publicznej wiadomości, że w dniach 


od    09.12.2022r. godz. 12:00       do       16.12.2022r. godz. 14:00


na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/  odbywać się będzie w formie elektronicznej 


P I E R W S Z A    E-L I C Y T A C J A


spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, położonego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Zielonej 8/4, posiadającego założoną księgę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju. Lokal mieszkalny znajduje się na I piętrze budynku, składa się z 2 pokoi mieszkalnych, kuchni, łazienki z w-c, przedpokoju oraz przynależnej piwnicy a jego powierzchnia użytkowa wynosi: 47,05 mkw.
Nieruchomość oszacowana została na sumę 110 800,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania, tj. kwotę 83 100,00 zł.
Zainteresowani licytacją zobowiązani są: 
założyć indywidualne konto w systemie e-licytacji na stronie https://e-licytacje.komornik.pl chyba, że już konto posiadają;
przystąpić do licytacji poprzez zgłoszenie chęci uczestnictwa w przetargu w ww systemie;
złożyć rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania tj. kwotę 11 080,00 zł, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu przelewem na rachunek bankowy komornika nr  27 1050 1605 1000 0022 6067 5810 (decyduje data uznania na rachunku komornika) lub w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed planowaną licytacją od godziny  8.00 do godziny 16.00.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy nieruchomości bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W sądach rejonowych zapewnia się dostęp do systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się z chwilą określoną w obwieszczeniu i kończy się w chwili wyznaczonej przez komornika. Natychmiast po zakończeniu licytacji elektronicznej komornik udziela przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę w chwili jej zakończenia. Przybicie jest udzielane w systemie teleinformatycznym. Zawiadomienie o przybiciu doręcza się licytantom za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Cena nabycia może być uiszczona za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Po zapłaceniu przez nabywcę sumy sąd niezwłocznie wydaje postanowienie o przysądzeniu własności. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.


Komornik Sądowy

Adam Mika


Historyczne ceny

Image things

Jastrzębie-Zdrój, śląskie

148 500 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 55,70 m2 | 5 piętro

  • cena: 148 500 zł
  • 2 666 za m2
Image things

Jastrzębie-Zdrój, śląskie

115 725 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 48,92 m2 | Parter

  • cena: 115 725 zł
  • 2 366 za m2
Image things

Jastrzębie-Zdrój, śląskie

45 038 zł | Działka | 0 ha.

  • cena: 45 038 zł