Sejny, Podlaskie

Dom | 85 008 zł | 79,16 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Augustowie Piotr Celiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-03-2019 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Augustowie z siedzibą przy Konarskiego 23B, 16-500 Sejny, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy Zaleskie , 16-500 Sejny, dla której Sąd Rejonowy w Augustowie VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SU1N/00012124/1.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,0500ha, położona w miejscowości Zaleskie, gmina Sejny, powiat sejneński. Przedmiotowa nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolno stojącej, parterowym poddaszem nieużytkowym, piwnicy pomieszczenie do ziemniaków. Łączna powierzchnia użytkowa wszystkich pomieszczeń wynosi 79,16 m2.

Suma oszacowania wynosi 113 344,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 85 008,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 334,40 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 14102013320000180205738556.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Piotr Celiński

Image things

Białystok , Antoniuk

107 525 zł | 2 pokoje | 46,90 m2 | Parter

  • cena: 107 525 zł
  • 2 293 za m2
Image things

Tykocin , Podlaskie

144 959 zł | 110,00 m2

  • cena: 144 959 zł
  • 1 318 za m2
Image things

Rutki , Podlaskie

354 393 zł | 1,00 m2

  • cena: 354 393 zł
  • 354 393 za m2