Rutki, Podlaskie

Obiekt | 12 338 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 12 338 zł
 • Miasto: Rutki
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Podlaskie
 • Cena za m2: 12 338 zł
 • Ulica: Ożary Wielkie
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 1 645 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 23247X54444477
 • Termin wpłaty wadium: 2019-03-05 - Co to znaczy?

Opis

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zambrowie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-03-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zambrowie z siedzibą przy ul.Aleja Wojska Polskiego 56, 18-300 Zambrów, odbędzie się pierwsza licytacja:

- nieruchomości należącej do dłużnika: BARBARA BIAŁA, położonej przy ,Ożary Wielkie, 18-312 Rutki, dla której SĄD REJONOWY w ZAMBROWIE Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LM1Z/00012769/6.
Opis nieruchomości:
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA (0,1482 ha ) dz.nr 83/2 Licytant aby mógł wziąć udział w licytacji winien przedstawić dokumenty uprawniające do zakupu nieruchomości rolnych zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz.U.2016 poz. 2052 )

Suma oszacowania wynosi 16 450,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 12 337,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 645,00 zł.RĘKOJMIA W PRZEDDZIEŃ TERMINU LICYTACJI

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zambrowie mieszczącym się pod adresem: ul.Aleja Wojska Polskiego 56, Zambrów, 18-300 Zambrów.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 74102013320000170200373522.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Image things

Rutki , Podlaskie

354 393 zł | 1,00 m2

 • cena: 354 393 zł
 • 354 393 za m2