Kielce, Świętokrzyskie

Mieszkanie | 158 250 zł | 3 pokoje | 57,86 m2 | 6 piętro

- 47 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Kielcach
Emilia Bartosik
Kancelaria Komornicza  ul. Warszawska 30/13, 25-312 Kielce
tel. 41 343 27 93 / kom.533 087 631  e-mail: [email protected]
Km 1177/16


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Emilia Bartosik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-03-2019r. o godz. 10:40 w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach mającego siedzibę przy ul. Warszawska 44 w sali nr XX, odbędzie się pierwsza licytacja  nieruchomości  
należącej  do dłużnika tj. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego w Kielcach przy  ul. Szczygla 3/54,  dla której  Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KI1L/00111262/2
Lokal położony jest na VI piętrze, składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki o łącznej powierzchni 57,86m2.
Suma oszacowania wynosi 211.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     158.250,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21.000,00zł.
Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi,  najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację (złożenie następuje w chwili wpływu środków na rachunek komornika).
Rękojmię można uiścić  na konto  komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Kielcach al.1000-lecia PP 29124044161111001051999909

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule
W ciągu tygodnia przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dniu 13.03.2019 od godz. 15.00  do godz. 15.30 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Kielcach przy ul. Warszawska 44  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy
 Emilia Bartosik

   

Image things

Kielce , Świętokrzyskie

219 739 zł | 2 pokoje | 50,20 m2 | Parter

  • cena: 219 739 zł
  • 4 377 za m2
Image things

Kielce , Świętokrzyskie

144 975 zł | 2 pokoje | 48,10 m2

  • cena: 144 975 zł
  • 3 014 za m2
Image things

Kielce , Świętokrzyskie

1 677 476 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 677 476 zł
  • 1 677 476 za m2