Wiżajny, Podlaskie

Mieszkanie | 109 000 zł | 3 pokoje | 71,80 m2 | Parter

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 109 000 zł
 • Miasto: Wiżajny
 • Powierzchnia: 71,80 m2
 • Województwo: Podlaskie
 • Cena za m2: 1 518 zł
 • Ulica: Osiedle Wistuć 3
 • Liczba pokoi: 3
 • Piętro: parter
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 10 000 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 23061X54008865
 • Termin wpłaty wadium: 2019-02-08 - Co to znaczy?

Opis

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie gminne
Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Wiżajny ul. Szkolna 11, 16 - 407 Wiżajny, powiat suwalski, woj. podlaskie działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn.zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie gminne.

Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny określony w wykazie z dnia 07 czerwca 2018 roku podanym do publicznej wiadomości poprzez Sołtysa wsi Wiżajny gmina Wiżajny oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wiżajny oraz na stronie internetowej Urzędu, w BIP Wiżajny i w prasie lokalnej.

Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 30 października 2018 roku.

Lokal mieszkalny w budynku wielolokalowym na Osiedlu Wistuć Nr 3 w miejscowości Wiżajny, gmina Wiżajny:

Lokal mieszkalny Nr 1, znajdujący się na parterze o powierzchni użytkowej 71,80 m2 w skład którego wchodzą następujące pomieszczenia: dwa wejścia, jedno z klatki schodowej, drugie bezpośrednie, kuchnia, 3 pokoje, łazienka, pomieszczenia magazynowe, piwnica o powierzchni 12,50 m2, oraz udział wynoszący 121/1000 w częściach wspólnych budynku i działki nr 334/15 o powierzchni0,0383 ha stanowiącej mienie gminne położonej w miejscowości Wiżajny dla której prowadzona jest księga wieczysta SU1S/00031883/2.

Cena wywoławcza lokalu mieszkalnego Nr 1 wynosi 109 000,00 zł,-
Wadium wynosi: 10 000,00 zł,-

Opis budynku:
Budynek III kondygnacyjny, podpiwniczony, rok budowy 1989-1991. Ogrzewanie: centralne, kotłownia osiedlowa, Instalacja: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna.

W stosunku do w/w nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 lutego 2019 roku (czwartek) o godz. 1000 w sali konferencyjnej pokój Nr 13 Urzędu Gminy Wiżajny przy ulicy Szkolnej 11.

Sprzedający sprzedaje lokal mieszkalny zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanym przez właściwe miejscowo Starostwo Powiatowe.

Lokal mieszkalny nie jest obciążony prawami osób trzecich.

Istnieje możliwość dokonania oględzin lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w terminie od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości do dnia poprzedzającego przetarg w godzinach pracy Urzędu, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu dokonania oględzin.

Osoba pozostająca w związku małżeńskim, która zamierza przystąpić do przetargu w celu odpłatnego nabycia lokalu mieszkalnego do majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową obowiązana jest, stosownie do art. 37 § 1 pkt 1 kodeksu rodzinnego i art.787 k.p.c złożyć Komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu oświadczenie o zgodzie małżonka, na nabycie lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Wiżajny.

Osoba, która nie złoży oświadczenia o zgodzie małżonka na nabycie lokalu mieszkalnego nie zostanie dopuszczona do przetargu. W takim przypadku wpłacone wadium podlega zwrotowi.

Nie wymagana jest zgoda, jeżeli oboje małżonkowie przystąpią wspólnie do przetargu.

Osoba, która w wyniku przetargu zostanie ustalona kandydatem na nabywcę lokalu mieszkalnego, przy zawarciu notarialnej umowy sprzedaży obowiązana jest przedłożyć w formie aktu notarialnego pisemną zgodę małżonka na zawarcie umowy sprzedaży na warunkach ustalonych w przetargu. Wymóg ten nie obowiązuje, jeżeli oboje małżonkowie przystąpią do podpisania notarialnej umowy sprzedaży.

Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć lokal mieszkalny z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć Komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

W przypadku, gdyby powyższe oświadczenia okazały się nieprawdziwe i nie doszło do zawarcia umowy sprzedaży wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Wiżajny.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy w Wiżajnach Nr 22 93540007 0090 0900 0114 0006 Bank Spółdzielczy w Sejnach Oddział Wiżajny w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 lutego 2019 roku (liczy się termin wpływu na konto).

Image things

Nowogród , Podlaskie

1 308 020 zł | 1,00 m2

 • cena: 1 308 020 zł
 • 1 308 020 za m2
Image things

Białystok , Młodych

168 559 zł | 1,00 m2

 • cena: 168 559 zł
 • 168 559 za m2
Image things

Wizna , Podlaskie

967 727 zł | 529,82 m2

 • cena: 967 727 zł
 • 1 827 za m2