Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Ostrowiec Świętokrzyski, świętokrzyskie

66 961 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 28,20 m2 | 2 piętro

- 49 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim

Rafał Fronczek

Kancelaria Komornicza nr II w Ostrowcu Św., ul. Siennieńska 40, Ostrowiec Świętokrzyski, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

tel. 412635225, e-mail: [email protected]

Sygnatura: KM 98/21


OBWIESZCZENIE

O ELEKTRONICZNEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim Rafał Fronczek Kancelaria Komornicza nr II w Ostrowcu Świętokrzyskim podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-12-2022 o godz. 11:00  

rozpocznie się  pierwsza elektroniczna licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: xx, położonego przy Kościuszki 9/8, 27-400 Ostrowiec Św., dla którego SĄD REJONOWY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Lokal nr 8, będący przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położony jest na II piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ulicy Kościuszki 9. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 28,20 m2. Przedmiotowy lokal mieszkalny składa się z jednego pokoju, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju.
Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ostrowca Św. uchwalonym uchwałą Nr XXXVIII/97/2020 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 28.10.2020 r. działka ewid. nr 5/25, na której znajduje się budynek mieszkalny wielorodzinny nr 9 położona jest na obszarze oznaczonym jako MWU - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.

Licytacja zakończy się 08.12.2022 o godz. 14:00.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 89 281,00 zł, zaś cena wywołania wynosi 3/4 wartości szacunkowej tj. 66 960,75 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 928,10 zł..

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godzinach od 10.00 do 18.00.

Sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej jest dokonywana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępnego pod adresem: 


https://elicytacje.komornik.pl/Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 928,10 zł.. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika numer 12 1600 1462 1860 0289 1000 0004 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Przepisu art. 964 nie stosuje się.

Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru pesel, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

W razie potrzeby komornik niezwłocznie wzywa licytanta, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do uzupełnienia danych, a jeżeli udział w przetargu wymaga zezwolenia organu władzy publicznej lub wykazania umocowania do występowania w imieniu innej osoby - do przedłożenia utrwalonych w postaci elektronicznej kopii wymaganych dokumentów w terminie 3 dni, nie później niż dzień przed terminem licytacji.

Komornik potwierdza fakt złożenia rękojmi i podania danych niezwłocznie po ich otrzymaniu, poprzez dopuszczenie licytanta do udziału w przetargu. O odmowie dopuszczenia do przetargu zawiadamia się zainteresowanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.


Przetarg rozpoczyna się i kończy z chwilą wskazaną w obwieszczeniu o licytacji nieruchomości. W toku przetargu licytanci ofiarują cenę nabycia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa.

Po zakończeniu przetargu komornik za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informuje licytantów o wyłonieniu licytanta ofiarującego najwyższą cenę w chwili zakończenia przetargu.

Skargę na odmowę dopuszczenia do przetargu można złożyć w terminie 3 dni od dnia odmowy dopuszczenia do przetargu, a na przebieg przetargu - w terminie 3 dni od dnia jego zakończenia.

Licytanci i osoby, których nie dopuszczono do przetargu, mogą złożyć skargę wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Skargę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego mogą złożyć także inne osoby, o ile posiadają w tym systemie konto.


W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Wraz z obwieszczeniem o licytacji nieruchomości udostępniono się protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy


Rafał Fronczek

Historyczne ceny

Image things

Ostrowiec Świętokrzyski, świętokrzyskie

170 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 39,90 m2 | 4 piętro

  • cena: 170 000 zł
  • 4 261 za m2
Image things

Ostrowiec Świętokrzyski, świętokrzyskie

79 725 zł | Mieszkanie | 46,20 m2

  • cena: 79 725 zł
  • 1 726 za m2
Image things

Ostrowiec Świętokrzyski, świętokrzyskie

82 000 zł | Działka | 0.1961 ha.

  • cena: 82 000 zł