Sokóle, Podlaskie

Obiekt | 28 241 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 28 241 zł
 • Miasto: Sokóle
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Podlaskie
 • Cena za m2: 28 241 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 2 825 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 22931X53704405
 • Termin wpłaty wadium: 2019-02-26 - Co to znaczy?

Opis

Ogłoszenie o przetargu
Na podstawie art. 39 ust.1 w związku z art.42 ust.1 i art.67 ust.2 pkt2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2018 r., poz.2204 / oraz §6 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U.Nr 207 poz.2108 z 2004 r.

Starosta Siemiatycki
O G Ł A S Z A
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY:
Na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Sokólu gmina Nurzec Stacja – oznaczonej nr geod.210/1 o pow.0,1600 ha , zapisanej w KW Nr BI3P/00033305/4.
Informacją o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży jest Zarządzenie Nr 94/2011 Wojewody Podlaskiego z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Przeznaczenie nieruchomości: tereny istniejącej projektowanej plombowej zabudowy zagrodowej.
Cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 22.960,00 zł netto + 23% VAT 5.740,00 zł = 28.240,80 zł . Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej: 2.825,00 zł.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Sokólu, który przeprowadzono w dniu 31 sierpnia 2018 roku zakończył się wynikiem negatywnym.
Przetarg odbędzie się w dniu 1 marca 2019 roku o godzinie 10.ºº w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach ul.Legionów Piłsudskiego 3 w sali nr 107.
Ustalone wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wnieść najpóźniej do dnia 26 lutego 2019 roku przelewem w formie pieniężnej na konto Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach Bank Polska Kasa Opieki S.A. Podlaskie Centrum Korporacyjne w Białymstoku 47 1240 5211 1111 0010 5809 0007 . W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości zdecydują uczestnicy dopuszczeni do przetargu.

Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie wliczone w poczet ceny nabycia. W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego.

Do ceny uzyskanej w przetargu zostaną doliczone koszty wyceny nieruchomości, koszty ogłoszenia o przetargu w prasie i koszty aktu notarialnego.
Szczegółowych informacji dot. nieruchomości objętej ogłoszeniem i regulaminu przetargu udziela Wydział Geodezji Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach,ul.Legionów Piłsudskiego 3, pok.107, tel.85 6566549.
Starosta Siemiatycki zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu.
Ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach od dnia 16 stycznia 2019 r. do dnia 18 lutego 2019 r.

Image things

Zambrów , Podlaskie

150 618 zł | 2 pokoje | 48,52 m2 | 3 piętro

 • cena: 150 618 zł
 • 3 104 za m2
Image things

Grajewo , Podlaskie

145 334 zł | 1,00 m2

 • cena: 145 334 zł
 • 145 334 za m2
Image things

Szczuczyn , Podlaskie

210 975 zł | 1,00 m2

 • cena: 210 975 zł
 • 210 975 za m2