Kolno, Podlaskie

Garaż | 12 660 zł | 21,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 12 660 zł
 • Miasto: Kolno
 • Powierzchnia: 21,00 m2
 • Województwo: Podlaskie
 • Cena za m2: 603 zł
 • Ulica: Ciepła
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 1 688 zł
 • Rodzaj: Garaż
 • Numer oferty: 22722X53214927
 • Termin wpłaty wadium: 2019-03-17 - Co to znaczy?

Opis

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kolnie, na podstawie art. 110w ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018, poz.1314 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 marca 2019 r. o godz. 11° w budynku Urzędu Skarbowego w Kolnie ul. Wojska Polskiego 20 w pokoju nr 312 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości prawa użytkowania wieczystego działki gruntu której właścicielem jest Miasto Kolno oraz prawa własności postawionego na działce garażu stanowiącego własność xxx na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej położonej w Kolnie przy ul. Ciepłej. Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o numerze ewidencyjnym 1401/12, o powierzchni 0,0021 ha, położonej w obrębie powiatu kolneńskiego, jednostki ewidencyjnej Kolno, w obrębie ewidencyjnym 200601_1.0001, Kolno, zabudowanej garażem o numerze ewidencyjnym budynku 4885, stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności. Garaż o powierzchni 21 m2 w zabudowie szeregowej, parterowy, nie podpiwniczony, wybudowany w 1985 roku, w technologii tradycyjnej, murowanej. Garaż wyposażony jest w kanał naprawczy, Pod względem użytków działka oznaczona jest literą Bi - inne tereny zabudowane. Najbliższe sąsiedztwo przedmiotowej nieruchomości to garaże, targowisko miejskie i ciepłownia. Wjazd do kompleksu garaży możliwy jest z ul. Ciepłej i Targowej, drogami o nawierzchniach asfaltowych. Prawny dojazd do garażu zapewnia udział 1/107 w prawie użytkowania wieczystego działek nr 1398/8 i 1401/112, teren działek nieutwardzony. Właścicielem prawa użytkowania wieczystego jest Miasto Kolno. Użytkownikami wieczystymi działki oraz właścicielami budynku (garażu) znajdującego się na działce są Antoni i Elżbieta Sielawa na prawie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej. Okres użytkowania wieczystego - do 26.05.2092 r. Dla nieruchomości będącej przedmiotem opisu i oszacowania Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr LM1L/00032234/2.
Suma oszacowania wynosi 16 880 zł (słownie: szesnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych), zaś cena wywołania jest równa 75% sumy oszacowania i wynosi 12 660 zł (słownie dwanaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych).
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 1688 zł. Wadium winno być złożone w gotówce albo w postaci czeku potwierdzonego przez Bank wystawionego na Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kolnie do godziny rozpoczęcia licytacji osobie prowadzącej licytację (pokój 312, III piętro). Dopuszcza się możliwość wpłaty wadium na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego w Kolnie w NBP O/OKR
Skarbowa
ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno | tel.: +48 86 278 91 80 | fax: +48 86 278 1972 e-mail: us2007 @pd.mofnet.gov.pl
www.podlaskie kas gov.pl
w Białymstoku nr 56 1010 1049 0016 9013 9120 0000 z dopiskiem "Wadium – licytacja nieruchomości garaż Ciepła”- jednak, najpóźniej na dwie godziny przed rozpoczęciem licytacji na rachunku tym musi już znajdować się wadium, dodatkowo należy przedłożyć w tym terminie dowód wpłaty osobie prowadzącej licytację. Jest to warunkiem koniecznym do dopuszczenia uczestnika do licytacji w przypadku wyboru formy wpłaty wadium na konto.
Wadium złożone przez licytanta, któremu udzielone zostanie przybicie zatrzymuje się, pozostałym licytantom zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy w terminie siedmiu dni roboczych lub w przypadku wadium złożonego w gotówce – wpłacającemu po zakończeniu licytacji. Licytant, który nabędzie nieruchomość i nie wykona w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci wadium.
W ciągu 14 dni przed dniem licytacji, w dni robocze w godzinach 10 – 14 (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 86 2789192), można przeglądać akta postępowania egzekucyjnego oraz po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą prowadzącą sprawę oglądać sprzedawaną nieruchomość.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.
Na podstawie przepisu art. 111d § 3 w/w ustawy w licytacji mogą również uczestniczyć osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem i podpisem urzędowo lub notarialnie potwierdzonym, podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonym adwokatom, radcom prawnym lub doradcom podatkowym nie wymagają poświadczenia.
Zgodnie z art. 110z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji na czynność organu egzekucyjnego dotyczącą obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kolnie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia licytacji. Naczelnik Urzedu Skarbowego w Kolnie zastrzega sobie prawo do odwołana licytacji bez podania przyczyny.
Naczelnik
Urzędu Skarbowego Rozdzielnik: Egz. Nr 1- Antoni Sielawa
Grażyna Pawlewicz Egz. Nr 2 - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kolnie, Egz. Nr 3- Burmistrz Miasta Kolno Egz. Nr 4- Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku Inspektorat w Zambrowie Egz. Nr 5 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Zambrowie Egz. Nr 6 - a/a

Image things

Białystok , Mickiewicza

9 000 zł | 16,00 m2

 • cena: 9 000 zł
 • 563 za m2
Image things

Nowogród , Podlaskie

1 308 020 zł | 1,00 m2

 • cena: 1 308 020 zł
 • 1 308 020 za m2
Image things

Szudziałowo , Podlaskie

215 580 zł | 1,00 m2

 • cena: 215 580 zł
 • 215 580 za m2