Kolno, Podlaskie

Garaż | 13 748 zł | 22,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 13 748 zł
 • Miasto: Kolno
 • Powierzchnia: 22,00 m2
 • Województwo: Podlaskie
 • Cena za m2: 625 zł
 • Ulica: Targowa
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 1 833 zł
 • Rodzaj: Garaż
 • Numer oferty: 22721X53212585
 • Termin wpłaty wadium: 2019-03-17 - Co to znaczy?

Opis

is
NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO
W KOLNIE
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kolnie, na podstawie art.110w ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2017, poz.1201 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 marca 2019 r. o godz. 10 oo w budynku Urzędu Skarbowego w Kolnie ul. Wojska Polskiego 20 w pokoju nr 312 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości prawa użytkowania wieczystego działki gruntu której właścicielem jest Miasto Kolno oraz prawa własności postawionego na działce garażu stanowiącego własność xxx na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej położonej w Kolnie przy ul. Targowej. Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o numerze ewidencyjnym 1381/84, o powierzchni 0,0022 ha, położonej w obrębie powiatu kolneńskiego, jednostki ewidencyjnej Kolno, w obrębie ewidencyjnym 200601_1.0001, Kolno, zabudowanej garażem o numerze ewidencyjnym budynku 4715, stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot
Garaż o powierzchni 22 m' w zabudowie szeregowej, parterowy, nie podpiwniczony, wybudowany w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Wybudowany w technologii tradycyjnej, murowanej. Najbliższe sąsiedztwo przedmiotowej nieruchomości to garaże, zabudowa handlowo-usługowa oraz grunty rolne. Dojazd do kompleksu garaży zapewniają drogi nieurządzone miasta Kolno - dz. 13898/17, 1381/37, 1381/66, 1381/92. Właścicielem prawa użytkowania wieczystego jest Miasto Kolno. Użytkownikami wieczystymi działki są Antoni i Elżbieta Sielawa na prawie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej. Użytkowanie wieczyste do 05.12.2089 r. Dla nieruchomości będącej przedmiotem opisu i oszacowania Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr LM1L/00037045/5. Suma oszacowania wynosi 18 330 zł (słownie: osiemnaście tysięcy trzysta trzydzieści złotych), zaś cena wywołania jest równa 75% sumy oszacowania i wynosi 13 748 zł (słownie trzynaście tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych).
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 1833 zł. Wadium winno być złożone w gotówce albo w postaci czeku potwierdzonego przez Bank wystawionego na Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kolnie do godziny rozpoczęcia licytacji osobie prowadzącej licytację (pokój 312, III piętro). Dopuszcza się możliwość wpłaty wadium na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego w Kolnie w NBP O/OKR. w Białymstoku nr 56 1010 1049 0016 9013 9120 0000 z dopiskiem "Wadium - licytacja nieruchomości garaż Targowa"- jednak, najpóźniej na dwie godziny przed rozpoczęciem licytacji na rachunku tym musi już znajdować się wadium, dodatkowo należy przedłożyć w tym
Skattawa
tel: +48 86 278 91 80 | fax: +48 86 278 1972
www.podlaskie.kas.gov.pl
ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno e-mail; [email protected]
terminie dowód wpłaty osobie prowadzącej licytację. Jest to warunkiem koniecznym do dopuszczenia uczestnika do licytacji w przypadku wyboru formy wpłaty wadium na konto.
Wadium złożone przez licytanta, któremu udzielone zostanie przybicie zatrzymuje się, pozostałym licytantom zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy w terminie siedmiu dni roboczych lub w przypadku wadium złożonego w gotówce - wpłacającemu po zakończeniu licytacji. Licytant, który nabędzie nieruchomość i nie wykona w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci wadium.
W ciągu 14 dni przed dniem licytacji, w dni robocze w godzinach 10 - 14 (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 86 2789192), można przeglądać akta postępowania egzekucyjnego oraz po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą prowadzącą sprawę oglądać sprzedawaną nieruchomość.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.
Na podstawie przepisu art. 1110 $ 3 w/w ustawy w licytacji mogą również uczestniczyć osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem i podpisem urzędowo lub notarialnie potwierdzonym, podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonym adwokatom, radcom prawnym lub doradcom podatkowym nie wymagają poświadczenia.
Zgodnie z art. 110z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji na czynność organu egzekucyjnego dotyczącą obwieszczenia o licytacji przysługuje wniesienie skargi do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kolnie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia licytacji. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kolnie zastrzega sobie prawo do odwołania licytacji bez podania przyczyny.
Naczelnik
Urzęgu Skarbowego Rozdzielnik:
Grażyna Pawlewicz Egz. Nr 1- Antoni Sielawa Egz. Nr 2 - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kolnie, Egz. Nr 3- Burmistrz Miasta Kolno Egz. Nr 4- Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku Inspektorat w Zambrowie Egz. Nr 5 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Zambrowie Egz. Nr 6 - a/a

Image things

Grabówka , Podlaskie

671 450 zł | 1,00 m2

 • cena: 671 450 zł
 • 671 450 za m2
Image things

Dusznica , Podlaskie

985 000 zł | 1 433,50 m2

 • cena: 985 000 zł
 • 687 za m2
Image things

Truskolasy-Wola , Podlaskie

40 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 40 000 zł
 • 40 000 za m2