Piątnica, Podlaskie

Obiekt | 205 935 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Potrzebujesz kredytu na tę nieruchomość? Porozmawiaj z naszym partnerem RM Kredyty!

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy SR w Łomży na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-02-2019 o godz. 10:10 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży z siedzibą przy Polowa 1, 18-400 Łomża, pokój IX, odbędzie się pierwsza licytacja:


- nieruchomości należącej do dłużnika:, położonej przy ,Murawy 2B, 18-421 Piątnica, dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LM1L/00074064/5.

Suma oszacowania wynosi 274 580,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 205 935,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 458,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Łomży mieszczącym się pod adresem: Polowa 1, Łomża, 18-400 Łomża.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: KB 88 2030 0045 1110 0000 0393 4490.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Joanna Grzech

Image things

Grabówka , Podlaskie

774 750 zł | 1,00 m2

  • cena: 774 750 zł
  • 774 750 za m2
Image things

Bakałarzewo , Podlaskie

375 750 zł | 174,70 m2

  • cena: 375 750 zł
  • 2 151 za m2
Image things

Białystok , Wygoda

164 405 zł | 3 pokoje | 46,70 m2 | 1 piętro

  • cena: 164 405 zł
  • 3 520 za m2