Rzeszów, Podkarpackie

Obiekt | 5 000 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 5 000 000 zł
 • Miasto: Rzeszów
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Podkarpackie
 • Cena za m2: 5 000 000 zł
 • Ulica: Grottgera 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 500 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 22508X52713739
 • Termin wpłaty wadium: 2019-04-27 - Co to znaczy?

Opis

PSK Rzeszów sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie,
przy ul. Klementyny Hoffmanowej 19, tel. 17 862 89 64 (zwana dalej Spółką)

ogłasza przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
położonej w Rzeszowie,

przy ul. Grottgera 1, na działce nr 99/18, o powierzchni 0,8487 ha
wraz z prawem własności budynków i budowli,
dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie prowadzi księgę wieczystą nr RZ1Z/00105189/0.

Cena wywoławcza: 5 000 000,00 (pięć milionów) złotych netto.

Oferty należy składać w zaklejonej i opisanej kopercie w Biurze Zarządu Spółki,
w terminie do dnia 27 kwietnia 2018 r. do godziny 14:00 (decyduje data i godzina wpływu).

Termin związania ofertą wynosi jeden miesiąc od dnia upływu terminu składania ofert.

Oferta powinna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
2) w przypadku przedsiębiorców – aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
3) oferowaną cenę;
4) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu oraz Regulaminem sprzedaży nieruchomości PSK Rzeszów sp. z o.o.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki w dniu 30 kwietnia 2018 r. o godzinie 10:00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniężnej, na rachunek bankowy Spółki o numerze: 32 8642 1126 2012 1114 4483 0001, w wysokości 10 % ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2018 r.
Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje wyznaczonej ceny minimalnej, wniesione wadia przepadają na rzecz Spółki.
Wadia wniesione przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostają zwrócone niezwłocznie po wyborze nabywcy nieruchomości.
Wadium wniesione przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
Jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy, wniesione przez niego wadium przepada na rzecz Spółki.

Zarząd Spółki, na wniosek Komisji Przetargowej, zatwierdza wynik przetargu albo unieważnia przetarg bez podania przyczyny.

Spółka wyznaczy nabywcy miejsce (kancelarię notarialną) i termin zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny jednorazowo najpóźniej w chwili zawarcia umowy.

Oględzin nieruchomości można dokonywać do dnia 25 kwietnia 2018 r. po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
Szczegółowe informacje pod podanym numerem telefonu.
Regulamin sprzedaży nieruchomości PSK Rzeszów sp. z o.o. dostępny jest pod adresem www.psk.rzeszow.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy - Kodeks cywilny.

Image things

Rzeszów , Podkarpackie

180 000 zł | 51,20 m2

 • cena: 180 000 zł
 • 3 516 za m2
Image things

Rzeszów , Podkarpackie

398 325 zł | 125,90 m2

 • cena: 398 325 zł
 • 3 164 za m2
Image things

Rzeszów , Podkarpackie

4 000 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 4 000 000 zł
 • 4 000 000 za m2