Białystok, Wygoda

Mieszkanie | 164 405 zł | 3 pokoje | 46,70 m2 | 1 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Cezary Kalinowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-02-2019r.r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza 103 w sali nr XV, odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
należącego do dłużnika:
położonego: 15-143 Białystok, ul. Pułkowa 5/68,
wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Wielkoblokowa".
(Adres spółdzielni: ul. Wasilkowska 1, 15-117 Białystok)
dla którego Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BI1B/00247829/8
Suma oszacowania wynosi 219 206,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 164 404,50zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 920,60zł. Rękojmię należy wpłacić do dnia 21.02.2019r. na konto komornika:
Bank PEKAO SA Oddział w Białymstoku 60124052111111000049282692
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza 103 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Białystok , Wygoda

687 771 zł | 1,00 m2

  • cena: 687 771 zł
  • 687 771 za m2
Image things

Białystok , Starosielce

5 458 803 zł | 1,00 m2

  • cena: 5 458 803 zł
  • 5 458 803 za m2
Image things

Białystok , Wygoda

213 100 zł | 79,70 m2

  • cena: 213 100 zł
  • 2 674 za m2