Białystok, Piasta I

Mieszkanie | 68 066 zł | 35,40 m2 | 4 piętro

- 68 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW BI1B/00151824/3


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Cezary Kalinowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  25-02-2019r.r. o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 103 w sali nr XV, odbędzie się pierwsza licytacja stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu mieszkalnego 
należącego do dłużników:
położonego: 15-207 Białystok, ul. Piastowska 15/24, 
dla którego  Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW BI1B/00151824/3
Suma oszacowania wynosi 90 754,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     68 065,50zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 075,40zł. Rękojmię należy wpłacić do dnia 21.02.2019r. na rachunek komornika:
Bank PEKAO SA Oddział w Białymstoku 60124052111111000049282692
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza 103 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Image things

Białystok , Antoniuk

73 058 zł | Kawalerka | 26,30 m2 | 11 piętro

  • cena: 73 058 zł
  • 2 778 za m2
Image things

Białystok , Wygoda

460 087 zł | 78,00 m2

  • cena: 460 087 zł
  • 5 899 za m2
Image things

Białystok , Przydworcowe

219 558 zł | 2 pokoje | 64,70 m2 | 1 piętro

  • cena: 219 558 zł
  • 3 393 za m2