Dobiesławice, Świętokrzyskie

Dom | 271 130 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Potrzebujesz kredytu na tę nieruchomość? Porozmawiaj z naszym partnerem RM Kredyty!

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Busku - Zdroju


Leszek Woźniak


Kancelaria Komornicza, 1-go Maja 15, Kazimierza Wielka, 28-500 Kazimierza Wielka


tel. 413521026 / fax. 413521026


Sygnatura: Km 798/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Busku - Zdroju Leszek Woźniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-03-2019 o godz. 12:00 pod adresem: Sąd Rejonowy z/s w Kazimierzy Wielkiej, Kościuszki 3, 28-500 Kazimierza Wielka, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Dobiesławice , 28-512 Bejsce, dla którego Sąd Rejonowy w Busku Zdroju VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kazimierzy Wielkiej prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1I/00021746/8.
Opis nieruchomości:
Nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem warsztatu zlokalizowanej
w Dobiesławicach numer 68, gmina Bejsce, powiat kazimierski, jednostka ewidencyjna Bejsce, obręb
4 Dobiesławice, nr działki 403 o łącznej powierzchni 0,30 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta
o nr KI1I/00021746/8 przez Sąd Rejonowy w Busku Zdroju VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Kazimierzy Wielkiej.


Suma oszacowania wynosi 361 507,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 271 130,25 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 150,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. w Busku-Zdroju 71 1020 2645 0000 5402 0003 8448.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Leszek Woźniak  • cena: 114 940 zł
  • 1 347 za m2
Image things

Kielce , Świętokrzyskie

166 167 zł | 3 pokoje | 62,58 m2 | Parter

  • cena: 166 167 zł
  • 2 655 za m2
  • cena: 378 750 zł
  • 1 076 za m2