Pietrowice Wielkie, Śląskie

Obiekt | 257 267 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Potrzebujesz kredytu na tę nieruchomość? Porozmawiaj z naszym partnerem RM Kredyty!

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu Jacek Banaszkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-02-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Raciborzu z siedzibą przy Nowa 29, 47-400 Racibórz, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącego/ej do dłużnika: , 47-470 Pietrowice Wielkie, położonego przy Długa 4A, Samborowice, 47-470 Pietrowice Wielkie, dla którego Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1R/00026319/4. Suma oszacowania wynosi 385 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 257 266,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 590,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING 80105013281000000403602683.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

[Komornik Sądowy


Jacek Banaszkowski

Image things

Zabrze , Śląskie

81 500 zł | 34,34 m2 | Parter

  • cena: 81 500 zł
  • 2 373 za m2
Image things

Bielsko-Biała , Śląskie

1 609 180 zł | 826,38 m2

  • cena: 1 609 180 zł
  • 1 947 za m2
Image things

Nieborowice , Śląskie

254 667 zł | 120,65 m2

  • cena: 254 667 zł
  • 2 111 za m2