Jastrzębie-Zdrój, Śląskie

Dom | 267 360 zł | 278,42 m2

Szczegóły

Potrzebujesz kredytu na tę nieruchomość? Porozmawiaj z naszym partnerem RM Kredyty!

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika z/s kancelarii w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1-go Maja 20 zawiadamia, że w sprawie egzekucyjnej p-ko dłużnikowi przystąpi w dniu 01 marca 2019r. o godz. 10:00 w gmachu Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Staszica 3 w sali nr 155 do

P I E R W S Z E J L I C Y T A C J I

nieruchomości gruntowej, położonej w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Ranoszka 33, posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr GL1J/00019642/8 w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju, składającej się z działki gruntu nr 781/43 o powierzchni całkowitej: 0,1244 ha. Na nieruchomości wzniesiono budynek mieszkalny, jednorodzinny z częścią usługową o powierzchni całkowitej 278,42 m2. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do lokalnej drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej - ulicy Ranoszka.
Nieruchomość oszacowana została na sumę 356 480,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania, tj. kwotę 267 360,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania tj. kwotę 35 648,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w jeden z następujących sposobów:
- gotówką w kancelarii komornika;
- przelewem na rachunek bankowy komornika 27 1050 1605 1000 0022 6067 5810;
- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed planowaną licytacją.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy nieruchomości bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Image things

Jastrzębie-Zdrój , Śląskie

79 500 zł | 3 pokoje | 59,07 m2 | 7 piętro

  • cena: 79 500 zł
  • 1 346 za m2
Image things

Jastrzębie-Zdrój , Śląskie

237 653 zł | 278,42 m2

  • cena: 237 653 zł
  • 854 za m2
Image things

Jastrzębie-Zdrój , Śląskie

90 000 zł | 3 pokoje | 55,68 m2

  • cena: 90 000 zł
  • 1 616 za m2