Radom, Józefów

Obiekt | 982 500 zł | 522,68 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Paweł Podeszwa na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-02-2019 o godz. 14:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: * *, położonej przy Mieszka I 22B, 26-600 Radom, dla której Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1R/00117469/2.
Opis nieruchomości:
KOMORNIK SĄDOWY PAWEŁ PODESZWA OGŁASZA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT ZAKUPU Prawo własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 131/3 o powierzchni 600m2, zabudowanej murowanym budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 522,68m2, położonej w Radomiu przy ulicy Mieszka I nr 22B Budynek biurowy wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Obiekt posiada jedną kondygnację podziemną i dwie kondygnacje naziemne. Budynek murowany z pustaka siporex gr. 24 cm, docieplony styropianem gr 12 cm, tynk cienkowarstwowy. Rynny i rury z blachy. Dach jednospadowy z pokryciem z blachy. Wszystkie stropy zbrojone monolitycznie. Stolarka okienna pcv z roletami aluminiowymi. Kondygnacje po 3,20 m wysokości. Od strony drogi do budynku prowadzą schody i platforma wjazdu dla niepełnosprawnych. W dniu 09 listopada 2007 roku wydana została decyzja Nr 345/2007 udzielająca pozwolenie na budowę. W dniu 21 marca 2008 roku wpłynął wniosek o pozwolenie na użytkowanie budynku-obiektu budowlanego. Dane techniczne: Powierzchnia zabudowy według kartoteki budynków 212 m2 Kubatura według wniosku o pozwolenie na użytkowanie 1865,43m3 Powierzchnia całkowita według wniosku o pozwolenie na użytkowanie 545,00 m2 Rok budowy według kartoteki budynków 2008. Instalacje: - wodna - z przyłącza do sieci, ruraż plastikowy - co - z pieca na gaz ziemny - cwu- z zasobnika - kanalizacja sanitarna - do szamba szczelnego (wybieralne) - energia elektryczna- oświetlenie i gniazda wtykowe - alarm i kamery monitoringu - klimatyzacja w pomieszczeniach 80% Obiekt przeznaczony na cele edukacji, użyteczności publicznej klasy ZLA, odbiór SANEPID, STRAŻ POŻARNA Na każdej kondygnacji osobne węzły sanitarne UWAGA: Szczegółowy opis w operacie szacunkowym biegłego (k 7-10) Mirosława Jaśkiewicza z dnia 31.07.2018, który stanowi intregralną część protokołu Prawo własności nieruchomości gruntowej, zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 131/3 o powierzchni 600m2 , położonej w Radomiu przy ulicy Mieszka I nr 22B , dla której Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg prowadzi księgę wieczystą za numerem RA1R/00117469/2 zostało oszacowane na kwotę: 1 310 000,00zł (jeden milion trzysta dziesięć tysięcy złotych) w tym: - wartość gruntu działki nr 131/3 o pow.600m2 z podstawowym zagospodarowaniem została oszacowana na kwotę : 135 000,00zł ( sto trzydzieści pięć tysięcy złotych) - wartość budynku biurowego o pow.użytkowej 522,68m2 została oszacowana na kwotę : 1 175 000,00zł ( jeden milion sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) Oferent winien złożyć wadium w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 131.000,00 zł (sto trzydzieści jeden tysięcy złotych). Wadium powinno być złożone na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 46 20300045 1110 0000 0254 7370 najpóźniej w dniu poprzedzającym otwarcie ofert tj. do dnia 19.02.2019r. Oferentowi, który zaoferuje najwyższą w dniu otwarcia ofert tj. 20.02.2019r. cenę , nie niższą niż 75% sumy oszacowania tj. 982 500,00 zł ( dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych), komornik udzieli przybicia najwyższej oferty, która będzie podstawą do sporządzenia umowy przedwstępnej i wydania pokwitowania zatrzymania wadium na zadatek na cenę nabycia. Umowa przenosząca własność będzie sporządzona u wybranego notariusza. Nabywca nieruchomości zwolniony z VAT zgodnie z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 01.08.2018 r. znak 0115-KDIT1-3.4012.3015.2018.2.AP. UWAGA! Zgodnie z Ustawą o zmienie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz.U.z 2015 r. poz.1045) z dniem 01.01.2016r. uchyla się wyłączenie od podatku od czynności cywinoprawnych umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym. Nabywca nieruchomości bedzie obowiązany do złożenia deklaracji oraz uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości nieruchomości w ciągu 14 dni od dnia powsta

Suma oszacowania wynosi 1 310 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 982 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 131 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ 46 2030 0045 1110 0000 0254 7370.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Radom , Śródmieście

102 000 zł | 2 pokoje | 59,55 m2 | 1 piętro

  • cena: 102 000 zł
  • 1 713 za m2
Image things

Radom , Ustronie

136 000 zł | 3 pokoje | 52,00 m2 | 3 piętro

  • cena: 136 000 zł
  • 2 615 za m2
Image things

Radom , Dzierzków

1 003 800 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 003 800 zł
  • 1 003 800 za m2