Żelazków, Wielkopolskie

Dom | 142 667 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Edyta Krowiak-Machanek na podstawie art.953kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14 lutego 2019 r. o godz. 13:50 w gmachu Sądu Rejonowego w Kaliszu Sala nr 124 62-800 Kalisz, Al. Wolności 13 odbędzie się druga licytacja:


nieruchomości stanowiącej zabudowane gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni 1,9209 ha i składające się z:


1) zabudowanej działki nr 109/1 o pow. 0,8909 ha, zabudowanej wolnostojącym jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym (budynek piętrowy, podpiwniczony) oraz zabudową gospodarczą w skład której wchodzą: stodoła, budynek gospodarczy oraz pozostałości budynku gospodarczego.Nieruchomość obciążona jest na rzecz ograniczonym prawem rzeczowym w postaci:
"Dożywotnia i bezpłatna służebność mieszkania polegająca na korzystaniu z całego parteru, wspólnej kuchni, łazienki, korytarza oraz swobodne poruszanie się po całym gospodarstwie"
Wartość wskazanej służebności wynosi 54 000,00zł.


położona jest: 62-817 Żelazków, Janków,


Dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Sąd Rejonowy w Kaliszu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 14309 [NKW: KZ1A/00014309/5]


Ad 1) Suma oszacowania działki nr 109/1 wynosi 214 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 142 666,67zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest odpowiednio:


Ad 1) Rękojmia w kwocie 21 400,00zł (działka nr 109/1).Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kaliszu 49 10202212 0000 5702 0297 0887 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego stanowi, że nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej - art. 2a ust. 3. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione w art. 2a ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w art. 2a ust. 3 pkt 2-4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, może nastąpić za zgodą Prezeza Agencji Nieruchomości Rolnych, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, wydanej na wniosek - art. 4 ustawy. Zgodnie z art. 3 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, w przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej, prawo pierwokupu z mocy ustawy przysługuje jej dzierżawcy a przypadku braku uprawnionego do pierwokupu, albo nie wykonania przez niego tego prawa, prawo pierwokupu przysługuje Agencji Nieruchomości Rolnych działającej na rzecz Skarbu Państwa. Przepisów art. 3 ust. 1-4 nie stosuje się, jeżeli zachodzą przesłanki wymienione w art. 3 ust. 5 i ust. 7 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy

Edyta Krowiak-Machanek

Image things

Gostyń , Wielkopolskie

442 814 zł | 434,80 m2

  • cena: 442 814 zł
  • 1 018 za m2
Image things

Gniezno , Wielkopolskie

811 977 zł | 2 013,60 m2

  • cena: 811 977 zł
  • 403 za m2
Image things

Śrem , Wielkopolskie

141 525 zł | 4 pokoje | 74,70 m2 | Parter

  • cena: 141 525 zł
  • 1 895 za m2