Łęg Tarnowski, Małopolskie

Dom | 363 867 zł | 221,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej Jerzy Streb na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-02-2019 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej z siedzibą przy Jakuba Bojki 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, pokój 213, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy ,Ilkowice, 33-131 Łęg Tarnowski, dla której SĄD REJONOWY DĄBROWA TARNOWSKA IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze TR1D/00061126/5.
Opis nieruchomości:
działka nr 365 o pow. 0,7071 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym murowanym, jednorodzinnym, niezamieszkałym, o pow. użytkowej 221 m2 + 36,64 m2 garaż

Suma oszacowania wynosi 545 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 363 866,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 54 580,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 03 1020 4955 0000 7802 0055 1481.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Jerzy Streb

Image things

Jadowniki , Małopolskie

151 000 zł | 153,00 m2

  • cena: 151 000 zł
  • 987 za m2
Image things

Rybna , Małopolskie

334 600 zł | 1,00 m2

  • cena: 334 600 zł
  • 334 600 za m2
Image things

Zakopane , Małopolskie

32 106 zł | 206,69 m2

  • cena: 32 106 zł
  • 155 za m2