Dąbrowa Tarnowska, Małopolskie

Dom | 427 080 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej Jerzy Streb na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-02-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej z siedzibą przy Jakuba Bojki 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, pokój 213, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy Kamieniec 6,Laskówka Chorąska, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, dla której SĄD REJONOWY DĄBROWA TARNOWSKA IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze TR1D/00056118/8.
Opis nieruchomości:
działka nr 56/2 o pow. 0,42 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym murowanym oraz budynkiem inwentarskim z garażem

Suma oszacowania wynosi 569 440,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 427 080,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 56 944,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 03 1020 4955 0000 7802 0055 1481.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Jerzy Streb

Image things

Kraków , Czyżyny

510 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 510 000 zł
  • 510 000 za m2
Image things

Wilkowisko , Małopolskie

276 375 zł | 1,00 m2

  • cena: 276 375 zł
  • 276 375 za m2
Image things

Kęty , Małopolskie

520 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 520 000 zł
  • 520 000 za m2