Swarzędz, Wielkopolskie

Mieszkanie | 34 260 zł | Kawalerka | 65,40 m2

- 90 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu


Paweł Śliwiński


Kancelaria Komornicza, Wrzesińska 9a, Swarzędz, 62-020 Swarzędz


tel. 618551685 / fax. 618551685


Sygnatura: Km 3746/17


http://www.komornikswarzedz.pl/


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Paweł Śliwiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-02-2019 o godz. 12:00 pod adresem: Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu sala 8, ul.Marcinkowskiego Karola 32, 61-745 Poznań, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy ul. Kasztanowa 3/4,Karłowice, 62-020 Swarzędz, dla którego Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO2P/00176326/6.


___________________________________________________________________________________
Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej
www.komornikswarzedz.pl___________________________________________________________________________________
Suma oszacowania wynosi 45 680,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 34 260,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 568,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 33 1020 4027 0000 1802 0799 1856.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu mieszczącym się pod adresem: , 61-729 Poznań.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Paweł ŚliwińskiImage things

Swarzędz , Wielkopolskie

233 154 zł | 94,00 m2

  • cena: 233 154 zł
  • 2 480 za m2
Image things

Swarzędz , Wielkopolskie

225 422 zł | 74,10 m2

  • cena: 225 422 zł
  • 3 042 za m2
Image things

Swarzędz , Wielkopolskie

187 403 zł | 2 pokoje | 52,20 m2

  • cena: 187 403 zł
  • 3 590 za m2