Kalisz, Wielkopolskie

Mieszkanie | 143 250 zł | 3 pokoje | 62,90 m2 | 1 piętro

- 44 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu


Edyta Krowiak-Machanek


Kancelaria Komornicza, Bankowa 3, Kalisz, 62-800 Kalisz


tel. (62) 501-82-00 / fax. (62) 501-80-14


Sygnatura: Km 405/16


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Edyta Krowiak-Machanek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-02-2019 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kaliszu z siedzibą przy A. Wolności 13, 62-800 Kalisz, pokój 124, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Hanki Sawickiej 13/321, 62-800 Kalisz, dla którego Sąd Rejonowy w Kaliszu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1A/00054843/2.


Suma oszacowania wynosi 191 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 143 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 49 10202212 0000 5702 0297 0887.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Edyta Krowiak-MachanekImage things

Kalisz , Wielkopolskie

78 525 zł | 2 pokoje | 50,77 m2 | 1 piętro

  • cena: 78 525 zł
  • 1 547 za m2
Image things

Kalisz , Wielkopolskie

336 142 zł | 87,80 m2

  • cena: 336 142 zł
  • 3 828 za m2
Image things

Kalisz , Wielkopolskie

100 500 zł | 1,00 m2

  • cena: 100 500 zł
  • 100 500 za m2