Świdnica, Dolnośląskie

Mieszkanie | 105 000 zł | 3 pokoje | 59,40 m2 | 3 piętro

- 55 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy


Jolanta Płaza


Kancelaria Komornicza, Wałbrzyska 14A, Świdnica, 58-100 Świdnica


tel. 748536188 / fax. 748520876


Sygnatura: Km 551/16


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Jolanta Płaza na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-02-2019 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy z siedzibą przy Okulickiego 2/4, 58-100 Świdnica, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego będącego wspólną własnością dłużników: , położonego przy ul. Okrężna 8/11, 58-100 Świdnica, dla którego Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1S/00064221/7.


Suma oszacowania wynosi 140 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 105 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP Paribas S.A. 20 16001462 1838 5063 4000 0001.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Świdnicy mieszczącym się pod adresem: Okulickiego 2, Świdnica, 58-100 Świdnica.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Jolanta PłazaImage things

Świdnica , Dolnośląskie

206 000 zł | 4 pokoje | 141,30 m2 | 1 piętro

  • cena: 206 000 zł
  • 1 458 za m2
Image things

Świdnica , Dolnośląskie

317 000 zł | 48,70 m2

  • cena: 317 000 zł
  • 6 509 za m2
Image things

Świdnica , Dolnośląskie

63 000 zł | Kawalerka | 52,00 m2

  • cena: 63 000 zł
  • 1 212 za m2