Bochnia, Małopolskie

Mieszkanie | 76 006 zł | 44,01 m2 | Parter

- 65 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Bochni


Marcin Pluta


Kancelaria Komornicza, Sądecka 1, Bochnia, 32-700 Bochnia


tel. 146123734 / fax. 146123734


Sygnatura: KM 701/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bochni Marcin Pluta na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-02-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bochni z siedzibą przy Kościuszki 4, 32-700 Bochnia, pokój 111, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Więźniów Oświęcimia 11/2, 32-700 Bochnia, dla którego Sądu Rejonowego w Bochni prowadzi księgę wieczystą o numerze TR1O/00070226/3.
Opis nieruchomości:
nieruchomość położona w Bochni, przy ul. Więźniów Oświęcimia 11, oznaczonej jako lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 44,01 m2, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, garderoby i przedpokoju, znajdujący się na parterze w dwukondygnacyjnym budynku mieszkalnym dwurodzinnym, objęty księgą wieczystą o numerze TR1O/00070226/3, wraz z udziałem wynoszącym 25/100 części nieruchomości objętej księgą wieczystą o numerze TR1O/00038789/1.


Suma oszacowania wynosi 101 341,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 76 005,75 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 134,10 zł. w gotówce lub na konto Komornika nr 17 1020 4984 0000 4102 0003 5592 najpóźniej w przeddzień licytacji(na dzień przez licytacją kwota wadium musi być uznana na rachunku komornika)


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi 


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:Data oględzin Godziny oględzin
05.02.2019 09:00 - 09:15

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Marcin PlutaImage things

Bochnia , Małopolskie

1 806 555 zł | 721,00 m2

  • cena: 1 806 555 zł
  • 2 506 za m2
Image things

Bochnia , Małopolskie

1 806 555 zł | 721,00 m2

  • cena: 1 806 555 zł
  • 2 506 za m2
Image things

Bochnia , Małopolskie

376 268 zł | 197,64 m2

  • cena: 376 268 zł
  • 1 904 za m2