Wymysłów, Śląskie

Dom | 160 815 zł | 190,24 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Przysusze


Eugeniusz Chruściński


Kancelaria Komornicza, Warszawska 18, Przysucha, 26-400 Przysucha


tel. 486753386 / fax. 486753991


Sygnatura: KM 1010/16


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przysusze na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-01-2019 o godz. 15:15 w budynku Sądu Rejonowego w Przysusze z siedzibą przy ul. Staszica 11, 26-400 Przysucha, odbędzie się pierwsza licytacja:- nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ,Wymysłów, 26-625 Wolanów, dla której SĄD REJONOWY PRZYSUCHA V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1P/00032622/2.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa składająca się z dz. nr 59/3, 123 o łącznej pow. 3,2584 ha. Działka nr 59/3 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym w pow. użyt. 190,24 mkw. Częścią składową działki nr 123/2 jest drzewostan sosnowy w wieku ok. 20 lat.


Suma oszacowania wynosi 214 420,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 160 815,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 442,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PEKAO SA Przysucha 24124057291111000050538511.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem PCC. 
Przy niniejszej sprzedaży będzie miał zastosowanie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Eugeniusz ChruścińskiImage things

Jastrzębie-Zdrój , Śląskie

1 851 000 zł | 565,50 m2

  • cena: 1 851 000 zł
  • 3 273 za m2
Image things

Suszec , Śląskie

2 000 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 2 000 000 zł
  • 2 000 000 za m2
Image things

Pszów , Śląskie

71 000 zł | 2 pokoje | 46,22 m2 | 1 piętro

  • cena: 71 000 zł
  • 1 536 za m2