Głuchołazy, Opolskie

Obiekt | 300 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 300 000 zł
 • Miasto: Głuchołazy
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Opolskie
 • Cena za m2: 300 000 zł
 • Ulica: Kolonii Kaszubskiej 1a
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 30 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 21722X50872927
 • Termin wpłaty wadium: 2019-02-01 - Co to znaczy?

Opis

TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, 31-035 Kraków, ul. Podgórska 25A,

Oddział w Opolu, 45-047 Opole, ul. Waryńskiego 1,

NIP: 6110202860, Regon 230179216, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073321, przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 560 611 250,96 PLN wniesiony w całości.

ZAPRASZA

do postępowania ofertowego na sprzedaż

nieruchomości położonej w Głuchołazach przy ul. Kolonii Kaszubskiej 1aSprzedażą objęte jest prawo użytkowania wieczystego działek gruntu nr 1686/1 o pow. 0,1853 ha i 1686/3 o pow. 0,0290 ha, k. m. 21 obręb 0001 Głuchołazy, oraz działek gruntu nr 573/7 o pow.0,0100 ha i 573/8 o pow. 0,0100 ha, k.m.3 obręb 0007 Konradów wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków i budowli.Nieruchomość położona jest w Głuchołazach przy ul. Kolonii Kaszubskiej 1a w powiecie nyskim, w województwie opolskim.Nieruchomość objęta jest Księgą Wieczystą Nr OP1P/00033311/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Prudniku - V Wydział Ksiąg Wieczystych.Sprzedaż nieruchomości związana jest z koniecznością ustanowienia nieodpłatnie na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. prawa służebności przesyłu dla urządzeń elektroenergetycznych stanowiących własność TAURON Dystrybucja S.A. posadowionych na zbywanych działkach o nr 1686/3 i 573/7, o treści prawidłowo zabezpieczającej interesy Spółki.Łączna cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości opisanej powyżej nie może być równa lub niższa

niż 300 000,00 PLN netto, (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).Wadium wynosi 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100)


ferty pisemne winny wpłynąć do dnia 01.02.2019 r. do godz. 8:00 do kancelarii Spółki mieszczącej się przy ul. Oleskiej 3 w Opolu.Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem oferenta, iż zapoznał się z treścią Klauzuli informacyjnej TAURON Dystrybucja S.A. stanowiącej załącznik do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej.Postępowanie przetargowe odbędzie się w dniu 01.02.2019 r. o godz. 09:00 w budynku siedziby TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu przy ul. Waryńskiego 1 (pokój nr 308).Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać pod numerem telefonu: 77/889-7544, kom. 516 110 178, 77/ 889-8290, kom. 601 513 367 lub osobiście w pok. nr 308 w Opolu przy ul. Waryńskiego 1, w dniach od 08.01.2019 r. do 31.01.2019 r., w godz. od 8:00 do 14:00 (w dni robocze, od poniedziałku do piątku).

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu oraz o warunkach przetargu zostały udostępnione na stronie internetowej: www.tauron-nieruchomosci.pl

Image things

Głuchołazy , Opolskie

300 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 300 000 zł
 • 300 000 za m2
Image things

Głuchołazy , Opolskie

17 800 zł | Kawalerka | 19,80 m2 | 1 piętro

 • cena: 17 800 zł
 • 899 za m2
Image things

Głuchołazy , Opolskie

260 000 zł | 121,21 m2

 • cena: 260 000 zł
 • 2 145 za m2