Boguszów-Gorce, Dolnośląskie

Mieszkanie | 25 000 zł | Kawalerka | 40,57 m2 | 1 piętro

- 61 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 25 000 zł
 • Miasto: Boguszów-Gorce
 • Powierzchnia: 40,57 m2
 • Województwo: Dolnośląskie
 • Cena za m2: 616 zł
 • Ulica: Tadeusza Kościuszki 34
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 1 300 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 21721X50870585
 • Termin wpłaty wadium: 2019-02-11 - Co to znaczy?

Opis

Burmistrza Miasta Boguszowa- Gorc O g ł a s z a

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości


Lokal mieszkalny przy ul. Tadeusza Kościuszki 34/5 położony jest na I piętrze. Lokal składa się: z pokoju, kuchni i WC o pow. użytkowej 40,57 m2, do mieszkania przynależy piwnica o pow. 1,94 m2.

W budynku sprzedano lokale z pomieszczeniami przynależnymi.

Lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.

Przetarg odbędzie się 13 lutego 2019 r. w sali nr 101 Urzędu Miejskiego,

pl. Odrodzenia 1, Boguszów – Gorce

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden zakwalifikowany uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej, o co najmniej jedno postąpienie o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. Forma zbycia – własność. Koszty za dokumentacje wliczone są w cenę wywoławczą. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich. Poprzedni przetarg odbył się 06.06.2018r., 25.07.2018r., 26.09.2018r.Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

Wpłacenie wadium w pieniądzu PLN ze wskazaniem nieruchomości, na rachunek Gminy Boguszów- Gorce Nr: 05 1020 5095 0000 5402 0011 4231 w terminie do 08 lutego 2019r., ale tak wpłacone odpowiednio wcześniej, aby w dniu 11 lutego 2019 r. środki pieniężne zostały zaksięgowane na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium zostanie zaksięgowane na koncie Gminy Boguszów-Gorce po dniu 11 lutego 2019 r. nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu. W tytule przelewu konieczne jest określenie nieruchomości, na sprzedaż, której wadium jest wpłacone oraz określenie podmiotu, który przystąpi do przetargu i na rzecz, którego nastąpi zbycie nieruchomości.
II. Uczestnik przetargu przedkłada komisji przetargowej przed otwarciem przetargu na sprzedaż nieruchomości dokumenty:

Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2018 r., poz. 2204) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).
Okazanie dowodu tożsamości.
W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
Uczestnicy biorący udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej sporządzonej przez notariusza i winno być przedłożone wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa – na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.) w Wydziale Zarządzania Mieniem Gminy do Urzędu Miejskiego w Boguszowie – Gorcach, II piętro pokój 206, najpóźniej do dnia 11 lutego 2019 r. Osoby, które nie dostarczą dokumentów w terminie do dnia 11 lutego 2019 r. nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

 • cena: 94 000 zł
 • 619 za m2
Image things

Świętoszów , Dolnośląskie

63 200 zł | 2 pokoje | 37,38 m2 | 4 piętro

 • cena: 63 200 zł
 • 1 691 za m2
Image things

Lwówek Śląski , Dolnośląskie

46 538 zł | 3 pokoje | 61,80 m2 | Parter

 • cena: 46 538 zł
 • 753 za m2