Boguszów-Gorce, Dolnośląskie

Lokal użytkowy | 35 000 zł | 32,17 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Burmistrz Miasta Boguszowa- Gorc O g ł a s z a

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Lokal niemieszkalny położony przy ul. Grunwaldzkiej 5 położony na parterze budynku. Lokal składa się: z jednej izby - magazyn o powierzchni użytkowej 32,17m2 . Sprzedaż następuje bez pomieszczeń przynależnych.

Lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.

WAŻNA INFORMACJA

Gmina Boguszów – Gorce posiada dokumentację projektową wraz z decyzją z pozwoleniem na budowę w sprawie zmiany sposobu użytkowania lokalu: z lokalu niemieszkalnego na lokal mieszkalny.

Przetarg odbędzie się 13 lutego 2019 r. w sali nr 101 Urzędu Miejskiego,

pl. Odrodzenia 1, Boguszów – Gorce

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden zakwalifikowany uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej, o co najmniej jedno postąpienie o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. Forma zbycia – własność. Koszty za dokumentacje wliczone są w cenę wywoławczą. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich. Poprzedni przetarg odbył się 25.07.2018r., 26.09.2018r.Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

Wpłacenie wadium w pieniądzu PLN ze wskazaniem nieruchomości, na rachunek Gminy Boguszów- Gorce Nr: 05 1020 5095 0000 5402 0011 4231 w terminie do 08 lutego 2019r., ale tak wpłacone odpowiednio wcześniej, aby w dniu 11 lutego 2019 r. środki pieniężne zostały zaksięgowane na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium zostanie zaksięgowane na koncie Gminy Boguszów-Gorce po dniu 11 lutego 2019 r. nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu. W tytule przelewu konieczne jest określenie nieruchomości, na sprzedaż, której wadium jest wpłacone oraz określenie podmiotu, który przystąpi do przetargu i na rzecz, którego nastąpi zbycie nieruchomości.
II. Uczestnik przetargu przedkłada komisji przetargowej przed otwarciem przetargu na sprzedaż nieruchomości dokumenty:

Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2018 r., poz. 2204) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).
Okazanie dowodu tożsamości.
W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
Uczestnicy biorący udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej sporządzonej przez notariusza i winno być przedłożone wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa – na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.) w Wydziale Zarządzania Mieniem Gminy do Urzędu Miejskiego w Boguszowie – Gorcach, II piętro pokój 206, najpóźniej do dnia 11 lutego 2019 r. Osoby, które nie dostarczą dokumentów w terminie do dnia 11 lutego 2019 r. nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

Image things

Mirków , Dolnośląskie

75 750 zł | 1,00 m2

  • cena: 75 750 zł
  • 75 750 za m2
Image things

Wrocław , Dolnośląskie

1 700 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 700 000 zł
  • 1 700 000 za m2
Image things

Rokitki , Dolnośląskie

151 800 zł | 52,30 m2

  • cena: 151 800 zł
  • 2 902 za m2